רק בירושלים 😍

רק בירושלים 😍 ◀דרך: sam green https://bit.ly/3cVesZE #תמונות_ירושלמיות @img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/305222116_5832019503483376_5300809944540977504_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=_zd2leY6VtEAX-LAP8V&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT-GD4l09cL4ELhNJUHIGa6YeYx_pw92qIA26KtHC_cb3A&oe=631F39EC`@ https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5832026916815968/