Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"קריאה להגשת הצעות להשכרת נכסים

עיריית ירושלים קוראת בזאת לבעלי נכסים, להגיש הצעות להשכרת מבנים בשכונות הבאות:

שועפאט, בית חנינא, א-סוואנה, שיח' ג'ראח, ואדי ג'וז, העיר העתיקה ובית צפאפא.

זאת, על מנת שהם ישמשו כמוסדות חינוך וכגני ילדים, בתנאי שהמבנים יכללו חצר חיצונית המתאימה לשימוש התלמידים.

להגשת הצעות יש להכנס לאתר העירייה: www.jerusalem.muni.il לכל המאוחר עד ל-15.04.2018.

למידע נוסף, יש ליצור קשר עם מר מחמד עוויסאת בטלפון: 02-6296209, בפקס: 02-6296714, בטלפון הנייד: 053-7288978 או בדוא"ל: [email protected].
ניתן ליצור קשר עם מחלקת החינוך הערבי בטלפון: 02-6297791/201.

עיריית ירושלים שומרת לעצמה את הזכות לקבל איזו פנייה שהיא תראה לנכון והיא אינה מחויבת לקבל את כל הפניות."

– דף הפייסבוק בערבית של ראש עיריית ירושלים ניר ברקת

#שירותים_עירוניים #חינוך

– نير بركات – رئيس بلدية أورشليم القدس

https://goo.gl/RccnVu

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1821927328102118