Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

[תרגום תוכן הסרטון:]

"יותר יהודים בורחים מאל-קודס [ירושלים] מאשר באים אליה

למרות כל התמריצים הכלכליים והדתיים, נתונים סטטיסטיים ישראליים מאשרים: מספר היהודים הבורחים מאל-קודס כמעט כפול ממספרם של הבאים אליה.

17,654 תושבים נטשו את העיר בשנה הסטטיסטית 2016/2017, רובם הגדול (11,154 יהודים) בטווח הגילאים 30-62.

הסיבות לכך: חיפוש תחושת ביטחון וחיפוש עבודה.
מספר התושבים הבאים אל העיר הגיע ל-9702 צעירים וצעירות (בטווח הגילאים 19-46), רובם קיצוניים שבאים להתנחלויות.
מספר זה הינו גבוה יותר מהמספר שהיה בשנה שעברה, 2015/2016, שבה עזבו את העיר 9702 יהודים ונכנסו אליה 7320.

נתונים אלו גורמים לדאגה בחברה הישראלית ומשקפים כישלון של הקרב על ההכרעה הדמוגרפית בעיר".

– אלג'זירה – דף אל-קודס

#דמוגרפיה

https://goo.gl/gq7Eb8

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1803895256571992