Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

ליגת המשפחות הירושלמיות; טורניר הכדורגל הראשון שבו כולם מנצחים

ליגת המשפחות הירושלמיות; טורניר הכדורגל הראשון שבו כולם מנצחים

עמותת ברג' אללקלק הפועלת במזרח ירושלים פתחה בשבוע שעבר את טורניר ליגת הכדורגל למשפחות ירושלמיות שיתקיים במגרש הכדורגל של העמותה המשקיף על כיפת הסלע בעיר העתיקה. המשחקים יערכו בכל יום שלישי במשך מספר שבועות.

מטרת הטורניר היא לגבש את המשפחות הירושלמיות ולשמור על המרקם החברתי ועל השלום האזרחי בין תושבי העיר. על כן, בטורניר לא תוכרז קבוצה מנצחת ולא יוכרז מקום ראשון משום שבסופו של דבר, כולם מנצחים.

בתום הטורניר, המתחרים יחליפו ביניהם מתנות ופרטי לבוש מהמשחקים ויאכלו יחד ארוחת ערב מטעם העמותה. כמו כן, יודפס ספר המכיל את שמות כל המתחרים לצד רקע והיסטוריה של כל אחת מהמשפחות, אשר הכו שורשים עמוקים ועתיקים בירושלים.

📷 תרגום הכתוב בתמונה 📷: "ליגת המשפחות הירושלמיות – משחקי ידידות שיסתיימו בהחלפת מתנות ומזכרות"

◀️ מקור: https://katzr.net/c96a48
📷 קרדיט צילום: אל-קדס אל-בוסלה

#משפחות_ירושלמיות #כדורגל

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/376676997_332308689183923_7528469803455406665_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=49d041&_nc_ohc=L0H0llujFiEAX9dajdu&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfAzJO8wApv5JeiTy34xfXYAGYtmKaG7uwcUScsDn58q1w&oe=650D8788`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/332540195827439