Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הענשת בתי הספר במזרח ירושלים

הענשת בתי הספר במזרח ירושלים

ללא פעילות ספורטיבית או מגרש חיצוני.. זה מה שעוברים כבר במשך 3 שנים תלמידי "בית הספר המעורב סילוואן" בשכונת ביר איוב בסילוואן.

עמוד אל-קודס אל-בוסלה הכינו דוח על מצב בית הספר וראיינו את ראש ועדי ההורים בסילוואן. הנהלת בית הספר הדגישה בדוח כי "עיריית הכיבוש מתעכבת בתיקון הקיר הרעוע מול חצר בית הספר, ודוחה את שיקום אחת הקומות. דבר זה מעכב את חזרתם ללימודים של 250 תלמידים."

ראש ועד ההורים המרכזי בסילוואן, רמדאן טאהא, הסביר לאל-קודס אל-בוסלה על מצב בית הספר והסיבה להתעכבותה של העירייה: העברנו כ-250 תלמידים לבית ספר "אל-עבאסייה" על סמך הבטחות העירייה, שהתחייבה להתחיל את תהליך השיקום ישירות בבית הספר כך שייפתח שוב ב-1.9 באופן בטיחותי לתלמידים. עם זאת, עד כה לא נעשה דבר בבית הספר, וחצר בית הספר סגורה כבר יותר מ-3 שנים. לילדינו אין את האפשרות להנות מהפסקה באוויר הפתוח ובשמש, ואפילו שיעורי הספורט נערכים בחלל סגור!

אנחנו ננקוט בצעדים מעשיים כמו שביתת לימודים, פנייה למקבלי ההחלטות, תביעה משפטית ופעילות למען זכויות אזרח עד שיושלם השיקום שהובטח.

העירייה מטילה סנקציות רבות על בתי ספר המלמדים את תכנית הלימודים הפלסטינית בכך שהיא מצמצמת להם את התקציבים, נמנעת מלבצע תיקונים ושיפוצים, אינה פועלת למען שיפור המערכות האקולוגיות בבתי הספר, אינה מוסיפה כיתות ואינה ממנה מורים נוספים.

העירייה ומשרד החינוך הישראלי מטילים עונשים כאלו באופן שיטתי עד שנכנע ונקבל על עצמנו ללמד את תכנית הבגרות הישראלית בבתי הספר שלנו. אנו מסרבים לכפות כל תוכנית לימודים שאיננו רואים בה חלק מאיתנו, מערכינו, מהמורשת שלנו ומהחיבור שלנו לירושלים.

◀️ מקור: https://fb.watch/kSNCZ2rzKV/
📷 קרדיט צילום: עמוד אל-קודס אל-בוסלה

#חינוך #בגרות #סילוואן

@img td:`https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/350139180_268397442418520_58676355880321317_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=YHwhVJbkW6IAX_PqQV2&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfAPsqA1jlNrPWH_tHfrIRAb1GTZOkryYMRhoMKTW7Dk7g&oe=647E372E`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/275308644883928