Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"אימו של השהיד מוחמד אבו-ח'דיר מדברת על הערעור לקיצור עונשם של 3 המתנחלים ששרפו את בנה בחיים ורצחו אותו".

– מרכז מידע וואדי חילווה-סילוואן

[תרגום דברי האם:]

"זאת הייתה המתנה מורטת עצבים מאז שאמרו לי שביום חמישי בית המשפט יקבל החלטה. אני בכלל לא קולטת איך נתנו את גזר הדין… חששתי שיורידו לו מהעונש, שזאת הסיבה שהם מיהרו ככה להגיע להחלטה. לא ישנתי בלילה, רק התפללתי, ישבתי מול תמונה של מוחמד והתפללתי שמוחמד יזכה לצדק. זה משהו שרק אלוהים יחליט, לא בית המשפט הזה. רק אלוהים ישיג צדק מהשלושה האלה [הכוונה לשלושת הרוצחים].
אז תודה לאל, ירד לי הלחץ קצת. דרשנו שיוסיפו להם עוד לעונש, שלא יפחיתו. רציתי שיוסיפו להם עוד לעונש, שלא ייצאו לעולם, כמו העונש שהם גזרו על מוחמד.
רצינו גם שיהרסו להם את הבתים, או לחילופין שיפסיקו להרוס בתים של פלסטינים. אם אתם באמת מדינת צדק ובית משפט של צדק ומדינה דמוקרטית, תתנהגו עם העם הפלסטיני באותה צורה. אם לא הרסתם את הבתים של שלושת אלה, אל תהרסו בתים של פלסטינים. אותו דבר לגבי שלילת תעודות זהות, תשללו להם את תעודות הזהות כמו שאתם עושים לנו".

הערת מערכת 0202:
לפוסט אחרון בנושא משפחת אבו-ח'דיר ראו: https://goo.gl/rtESrQ

#אבו_חדיר

#شاهد
والدة الشهيد محمد أبو خضير تتحدث عن جلسة الاستئناف المقدم لتخفيض الحكم على المستوطنين الثلاثة الذين حرقوا ابنها حيا وقتلوه

https://goo.gl/D5578U

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1796819187279599