Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

נאמני בית המקדש שולטים במשטרה?

נאמני בית המקדש שולטים במשטרה?

בפברואר 2019 הפך הווקף את החלל הסמוך לבאב אל רחמה (שער הרחמים) לבית תפילה ומאז הוא משמש את ציבור המתפללים באל אקצא באופן קבוע. מי שלא אהבו את הפעולה הם תנועות המקדש השונות שבכל פעם ניסו להשתלט עליו כדי להפוך אותו לבית כנסת ולחזק את השליטה היהודית במתחם.

לאחרונה, עם עליית התוקפנות של ממשלת הימין באל אקצא, מתפללים דווחו כי שוטרי משטרת הכיבוש מסתערים על בית התפילה בנעליהם (המהווה פגיעה קשה בקדושת המקום) מתחקרים את המתפללים, מבקשים את שמותיהם ומספרי תעודת הזהות שלהם. "בניסיון להפחיד אותנו ולהניא אותנו מלהגיע לבית התפילה!" https://katzr.net/31fe5e

הניתוח הפלסטיני של התקפות המשטרה על בית התפילה בשבוע האחרון מזהיר מפני הרצון של ממשלת הכיבוש להפוך את המקום לשימוש ליהודים הפולשים לאל-אקצא ולנתק אותו ממתחם המסגד.

ראסם עוביידאת, חוקר לענייני ירושלים: "הקרב הבא בבית התפילה באב אל-רחמה יהיה חריף ביותר. הכיבוש רוצה להכריע את תהליך סגירת בית התפילה והפרדתו ממסגד אל-אקצא."

זיאד בחיס, מומחה לענייני ירושלים ומסגד אל-אקצא: "הכיבוש מוביל קרב לשינוי זהותו של מסגד אל-אקצא, הגדרתו מחדש והעברתו מהקדש אסלאמי למקדש יהודי".

לקריאה נוספת על ההתקפות על בית התפילה באב אל-רחמה > https://fb.watch/keb3sRxq2_/

📷 תרגום הכתוב בתמונה 📷 " מתפללי באב אל-רחמה: פולשים לבית התפילה ושואלים על שמותינו ומספרי ת"ז שלנו"

📷 קרדיט צילום: אל-קודס אל-בוסלה

#באב_אלרחמה #מסגד_אלאקצא

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/344537360_766854954928615_7012621552192871773_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=4SVhastsgGoAX9u5Yo8&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfCjCaKsR_4veDpcojAE3namXQzga7OBjE7MDe5QrhjPqA&oe=6452DE8E`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/257711366643656