Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

זכאת אל-פיטר

זכאת אל-פיטר

זכאת אל פיטר (בערבית: زكاة الفطر) היא מס שמפרישים המוסלמים בחודש הרמדאן לטובת הנזקקים והעניים. מבחינה הלכתית, זו חובה על כל מוסלמי ומוסלמית אשר יש בידיהם את האפשרות הכלכלית.

זכאת אל-פיטר היא חובה אך ורק בפרק זמן מסוים. ואם מוסלמי פספס את ההזדמנות לתרום בלי סיבה מוצדקת, הוא נחשב כמי שביצע חטא. למרות שניתן לעשות את זה בכל חודש הרמדאן, זה הופך לחובה בשקיעת השמש של היום האחרון של הצום ועד לתפילת החג.

התכלית העיקרית של זכאת אל-פיטר היא לספק לעניים מספיק אוכל על מנת שיוכלו לחגוג את עיד אל-פיטר שבסוף חודש הרמדאן, ביחד עם שאר המוסלמים.
זכאת אל-פיטר מתפקדת הן כמס על הצם, על מנת לטהר אותו מחטאיו, וכמו כן לעזור לעניים ולנזקקים.

בקבוצת Ask Jerusalem אחד העוקבים שאל לפני החג: "שלום לכם, אני עוד לא נתתי זכאת אל-פיטר, אפשר לעזור לי במחשבה על איפה אפשר לשלם אותה, בעיקר כאוכל..?"

בתגובות הייתה מחלוקת האם זכאת אל-פיטר חייבת להיות בכסף או חלוקת אוכל. אחד העוקבים כתב: "יש מחלוקת על כך. רוב החוקרים והפרשנים המוסלמים, שהם במד'הב (אסכולה אסלאמית של תפישת עולם או מחשבה הלכתית) השאפעי, החנבלי ומאליקי מסכימים שיש להוציא אוכל. ולפי מד'הב החנפים יש להוציא כסף… והדרך הטובה ביותר היא דרך הנביא. ואנחנו עושים כמוהו, כך שהוא הוציא את זכאת אל-פיטר כאוכל."

💬 תרגום תגובות נבחרות 💬

תחפש את הנזקקים במקום מגוריך ובין שכניך, קרובי משפחה וחברים, ואל תתן את זה לעמותות ולוועדים, כי זה לא יגיע לעניים ולנזקקים באמת!

זכאת אל-פיטר בארצנו לכל אדם שווה ל-13 שקלים, והבעל המפרנס אחראי לשלם עבור כל אחד מבני משפחתו, אשתו, בניו ובנותיו, והוריו אם הם מתגוררים עמו.

היו עוד הרבה תגובות בהן העוקבים הפנו את השואל לעמותות ומקומות מתאימים לשלם להם זכאת אל-פיטר.

◀️ מקורות: https://katzr.net/2381a7 | https://katzr.net/87d3ba

#זכאת_אלפיטר #עיד_אלפיטר

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/342868250_234961522521630_614944559722456486_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=idCHXB3pXzQAX_gfEol&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfCq8CwAdFlptsl1R2EFdHoO8tpOFaXYOi74f4-PymHyxg&oe=64492382`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/253333247081468