Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

העבודה מתבצעת לרווחת התושבים?

העבודה מתבצעת לרווחת התושבים?

ביום שני 9.1 הגיעו כוחות משטרת הכיבוש, מלווים בדחפורים, לאדמת משפחת עליאן בח'רבת טבאליה בשטח שבין בית צפאפא לגבעת המטוס, כדי להתחיל בעבודות הכשרת הקרקע לצורך בניית התנחלות חדשה ועצרו אדם אחד.

מוסא עליאן, בעל האדמה, שהיקף שטחה הוא 25 דונם, סיפר למרכז המידע ואדי חילווה:

"הבעיה הראשונה שעמדה בפנינו הייתה חלוקת הקרקע מחדש ללא הסכמתנו, בעליה החוקיים. פנינו לביהמ"ש המחוזי והעליון ובקשתנו נדחתה. גבולות החלקה שונו ללא הסכמתנו וכ-40% ממנה הוחרמו לטובת תשתיות ציבוריות המשרתות יהודים בלבד. אנחנו רואים את הדחפורים של הכיבוש עובדים, ולמרות כל ההתנגדות והסיטואציה המשפטית הם כבר התחילו לתת היתרי בנייה ליהודים. הם לקחו את זה בכוח"

"כאשר התנגדנו לזה בבית המשפט, השופט לא הבין למה חשוב לנו להשאיר את כל חלקי האדמה במקומה. "אלה 25 דונם הרשומים בבעלות אבי. נטענו בה בידיים שלנו את עצי הזית אחד אחד ויש עליה 3 מבני מגורים. נולדתי עליה וגרתי בה כל חיי. האדמה הזו היא כל חיינו ויש לה 100 יורשים, 11 אחים ואחיות, נכדים ונינים."

◀️ מקורות: https://fb.watch/hZ5MyAtN8Q/ | https://fb.watch/hZ5No1U6rh/
צילום: מרכז המידע וואדי חילווה

#חרבת_טאבליה #בית_צפאפא #החרמה

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/324906111_1404262023684426_1291626186855630292_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=bP882gFl9sMAX8gzr94&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfAr3gJFjxpSss8r104_9_9ax9F0ASF0jusf9V5Ub5-VDA&oe=63C383B7`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/214749627606497