Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

בפוסט בקבוצת הפייסבוק "בית צפאפא עכשיו" העלו את הרעיון הבא:

בפוסט בקבוצת הפייסבוק "בית צפאפא עכשיו" העלו את הרעיון הבא:

"תארו לעצמכם אם מנהלי כל בתי הספר היו מזמינים ומקיימים יחד עם התלמידים והתלמידות את תפילת הצהריים בכל יום בתוך בית הספר. במיוחד לאור שעון החורף, כך שהם לא מספיקים להגיע עד זמן התפילה לפני שהם מגיעים הביתה.

זוהי הזמנה, קריאה, יוזמה, דחיפה, עידוד וקידום.. לכל אדם אחראי ולהנהלת בתי הספר.. בין אם זה מחנך או מורה, מנהל או מנהלת, סגנית או מורה.. לקיים יחד עם התלמידים תפילה קבוצתית בשטח בית הספר או אולם התפילה, ולהקדיש לכך הפסקה קצרה. צעד זה יתרום לחינוך, המוסר והדת.. יותר מכל תוכניות הלימודים החינוכיות בכללותן.

הפכו זאת לתחרות ביניכם, והשיקו אותה כמנהג בית ספרי קבוע 💚!"

💬 תרגום תגובות נבחרות 💬
– " זה רעיון מגניב!"
– "תוכנית הלימודים פועלת להרחיק את הדורות הבאים מהקוראן ומהדת. אחוז גדול של מורים אינם מתפללים או דתיים אפילו."
– "כך צריך שזה יהיה בכל בתי הספר ומקומות העבודה."
– "בבתי ספר רבים ועד התלמידים הקים בית תפילה 💒 שמקיימים בו את תפילת הצהריים 🕛
רעיון זה הוא נפלא! ועד ההורים החדש צריך למקם את הרעיון הזה בין הפעילויות הפנימיות של בית ספר בית צפאפא לקידום התרבות הדתית של התלמידים."
– "זה לא רק רעיון אלא חובה לכל בתי הספר שתלמידיו והנהלותיהם מוסלמים. התפילה חשובה לא פחות משיעורים בבית הספר, היא חשובה אף יותר. זה חלק בלתי נפרד מחייו של הפרט המוסלמי, בין אם הוא מורה או תלמיד… אבל יש התרשלות ברורה במתן תשומת לב להיבטים הדתיים, לצערי, והתוצאה בדור הזה, אלוהים ישמור!"

◀️ מקור: https://bit.ly/3EpxQYE
📷 קרדיט צילום: עמוד ארגון ועד ההורים בירושלים

#תפילה #חינוך

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/316659741_204900455258081_7502806522500782670_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=LuZKZHNq9PUAX-4XAKi&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfC7qfWsKY3tr61_77eATU9G_p_vFmb55cuADdInmAHu2A&oe=638116D2`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/204900495258077