Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

למה יותר מ-95% מהתלמידים והתלמידות לא הלכו לבתי הספר?

למה יותר מ-95% מהתלמידים והתלמידות לא הלכו לבתי הספר?

כפי שכתבנו בפוסט הקודם בנושא, ביום ראשון [18.9] הודיעו במזרח ירושלים על שביתה כוללת של מרבית בתי הספר.

בהתבטאות רשמית של היועץ למושל ירושלים, השביתה אמורה להתקיים גם בבתי הספר שמעבר לגדר ההפרדה, וגם באלה שבתוכה, במטרה "להחזיר את תוכנית הלימודים הפלסטינית לבתי הספר של תושבי מזרח ירושלים, על פי זכותם המעוגנת בכל האמנות הבינלאומיות". כך למשל, על פי אמנת ז'נבה הרביעית, "לעמים החיים תחת כיבוש יש את הזכות לבחור את תוכנית הלימודים עבור ילדיהם". לדבריו, השביתה מהווה "צעד של מחאה נגד ההתערבות של משרד החינוך ועיריית הכיבוש […] שמפחידים ומפתים בתי ספר שילמדו את תוכנית הלימודים […] המעוותת והמזויפת שמפרקת את הזהות הלאומית" [1].

ביום השביתה עצמה [19.9], דובר ועד ההורים של מזרח ירושלים, רמדאן טה, סיפר כי יותר מ-95% מההורים סירבו לשלוח את ילדיהם וילדותיהם לבתי הספר. לדבריו, נתון זה מוכיח את "המחויבות של ההורים לזהות של ילדיהם, ולמודעות כלפי הסכנה הטמונה בהחלת תוכנית הלימודים "הישראלית" לבתי הספר הפלסטינים". טה הוסיף כי ועד ההורים "ממתין לתגובת משרד החינוך של הכיבוש", ויקבע את הצעדים הבאים על פיה [2].

באותו יום, התבטא שוב היועץ של מושל ירושלים, והמליץ על הקמה של ועדי הורים בכל בתי הספר במזרח העיר, לצד התחלה בשיתוף פעולה בין משרד החינוך הפלסטיני לבין משרד הווקף הירדני, בכינון של "מועצות לאומיות שישמרו על תוכנית הלימודים הפלסטינית מזיופים" [3].

📷תרגום הכתוב בתמונה: [למעלה:] "המדינות הסובבות את המולדת"

📷 קרדיט צילום: לא ידוע

#שביתה #חינוך

הערות מערכת 0202:
[1] לקריאת הכתבה המקורית, ראו: https://bit.ly/3dqOyNA
[2] לקריאת הכתבה המקורית, ראו: https://bit.ly/3xBVbUn
[3] לקריאת הכתבה המקורית, ראו: https://bit.ly/3Um2IjL
[4] השימוש בתמונה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים. בעל הזכויות מוזמן לפנות אלינו ולבקש שנסיר את התמונה או לשם קבלת קרדיט.

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306764371_193482526399874_6678281655627053998_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=vDsTsKVX574AX_eKoad&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT86xvw8noth1ffGEyIS7_5zWGHgdVqqWTccBOEe_006Rg&oe=632F9D59`@


https://www.facebook.com/193227666425360/posts/193482759733184