Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"במסגרת המבצע הלאומי לדחיית תכנית הלימודים הציונית והניסיונות לכפות אותה בבתי הספר בירושלים, בסרטון זה מובאות בתמצות ידיעות בנושא החינוך בעיר."

**
[תרגום הסרטון:]

"תחת הסיסמה 'ההתנגדות לתכנית הציונית הינה חובה לאומית',
ריבאט [ראו הערה 1] המורשת משיק קמפיין נגד ייהוד בתי הספר בירושלים הכבושה.

מה הסיפור של תכנית הלימודים בירושלים הכבושה?

לאחר הכיבוש של מה שנשאר מירושלים בשנת 1967, הכיבוש השתלט על בתי הספר שלה וכפה את תכנית הלימודים הציונית. במקביל, החל מבצע עממי להחרמת בתי הספר הללו ולפתיחת בתי ספר חילופיים, שנודעו בשם 'בתי הספר חוסני אל-אשהב'. דבר זה הביא לנסיגת הכיבוש מכפיית תכנית הלימודים הציונית.

סמיר ג'בריל, מנהל לשכת החינוך הפלסטיני בירושלים:
'השלטונות הישראליים נאלצו לחזור לתכנית הלימודים הערבית הירדנית באותו זמן.'

בשנת 2000 הוחלה תכנית הלימודים הפלסטינית במקום זו הירדנית.
בשנת 2011 החלו עיריית הכיבוש ו-'מנהלת החינוך' להשקיע ביחד מאמצים גדולים כדי לכפות את תכנית הלימודים הציונית.
בשנת 2011 עיריית הכיבוש החלה להסיר מתכנית הלימודים הפלסטינית את התכנים הלאומיים שבה, על ידי מחיקה והסרה של
כל מה שקשור בהיסטוריה ובזהות של פלסטין וירושלים.

סמיר ג'בריל, מנהל החינוך הפלסטיני בירושלים:
'זו תמונת שוטר פלסטיני עם דגל פלסטין. הם מחקו אותה ואמרו שזוהי תוכנית לימודים מסיתה'.

בשנת 2013 הוסלם מבצע הכיבוש לכפיית תכנית הלימודים הציונית.
כדי להעביר את תכניתו, הכיבוש משתמש בפיתויים חומריים כדי לקנות חלק מן הנפשות החלשות.

בשנת 2013 הגיע מספר התלמידים הלומדים בתכנית הלימודים הישראלית ל-1350 תלמידים,
בשנת 2016 המספר הגיע ל-3500 תלמידים,
ובשנת 2017 הגיע המספר ל-3744 תלמידים.

כן לעצירת תכנית הלימודים הציונית בירושלים.
כן להתנגדות להחלטת הישראליזציה נגד תלמידי בתי הספר."

– רחובות ירושלים

—–
הערת מערכת 0202:
[1] המושג רִבַּאט משמעו, במקור, תחנת ספר צבאית. במסורות רבות רִבַּאט היא עיר ספר, בגבול היבשתי של עולם האסלאם עם העולם הלא מוסלמי. קיום מצוות הריבאט הינה השהיה בעיר ספר תוך כדי שילוב של מלחמת מצווה עם עבודת האל, כדי להתנגד לאיומים מחוץ.
[2] לפוסט קודם בנושא תכנית הלימודים הישראלית במזרח ירושלים:
https://goo.gl/XaQWXW

#חינוך #תכנית_הלימודים #עיריית_ירושלים #משרד_החינוך

في سياق الحملة الوطنية لرفض المنهاج الصهيوني ومحاولات فرضه في مدارس القدس، في هذا الفيديو معلومات عن مسيرة التعليم في المدينة، بشكل مختصر.
عن صفحة فلسطين 27.

https://goo.gl/cJK2VP

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1790618244566360