Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

מזל טוב לאחינו האהוב 0202 – מבט מירושלים החרדית לרגל יום הולדתו ה-4!

עד 120 (k, כמובן) של עוקבים וגם של שנים (יאללה, נפרגן).

שתזכה להמשיך לתת זרקור על המציאות בירושלים כפי שהיא נחווית על ידי תושביה החרדים 🙂

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2380850545543124/