Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"מחסום קלנדיה: פקקים ובידוק קפדני בכניסה לאל-קודס [ירושלים] הכבושה, הכיוון לא-ראם פתוח"

– מרכז התקשורת קלנדיה

—–
הערת מערכת 0202:
מעבר קלנדיה הוא אחד המעברים המרכזיים לאורך גדר ההפרדה, המנזק אליו את רוב התנועה הפלסטינית בין ראמאללה לירושלים. המעבר נמצא בסמוך לכפר קלנדיה ולמחנה הפליטים קלנדיה, שנמצאים בשטחי הרשות הפלסטינית ומחוץ לשטח המוניציפלי של ירושלים.

حاجز قلنديا : أزمة وتفتيش دقيق للداخل على القدس المحتلة، سالك باتجاه الرام

– مركز قلنديا الاعلامي

https://bit.ly/2PzwTkY

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1977951802499669