Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

הרב בוארון: [1] "כל המכללות – זה בשביל לקלקל את החרדים"
הגאון רבי ציון בוארון יוצא במתקפה נגד המכללות, מזהיר לא לשלוח לשם את הבנות והנשים ואומר כי הממשלה מתקצבת אותם רק כדי לקלקל את החרדים – בשל החשש שהם יתרבו וישלטו פה.

במסגרת שיעוריו ברחבי הארץ אותם מוסר הרב במהלך ימי השובבי"ם, הגיע הגר"צ בוארון לבני ברק שם ערך יום צום ותפילה בבית הכנסת 'אביר יעקב' ובדבריו עורר על "סכנת המכללות".

במהלך דבריו אמר הרב בוארון כי "היום יש כל מיני דעות של כפירה ברחובות, גם אצלנו פה יש כל מיני מכללות שמלמדים אותם מינות וכפירה השם ירחם, שכל אדם ישמור על הבנות שלו, על אשתו, עליו עצמו, שלא ילמדו במכללות הללו".

לדבריו: "כל המכללות הללו שהממשלה מממנת אותם בכספים רבים ועצומים זה בשביל לקלקל את החרדים, יעני להכניס אותם לשוק העבודה ולקלקל אותם – זה המטרה שלהם".

הרב בוארון הוסיף כי "הם פוחדים שעוד עשרים שנה החרדים יתרבו ויהיה להם רוב בכנסת וייקחו את הממשלה – רק זה הפחד שלהם, הם לא פוחדים מהערבים, וזה מה שפרעה אמר 'פן ירבה', פוחדים פן ירבו החרדים אז רוצים לקלקל אותם בכל מיני מכללות ודברים כאלה".

"אדם צריך לשמור על בניו שילמדו רק בישיבות קדושות ובתלמודי תורה קדושים וטהורים ובזכות זה הקב"ה ירחם על עמו ישראל ויסלק מהם חרון אף ונזכה לישועות גדולות ולגאולה השלמה בחסד וברחמים", חתם הרב את דבריו.

מהתגובות:

* מדובר כאן במערכת שלימה של שמד בכל החזיתות
שמד גיוס בנים ובנות, שמד האקדמיה ושוק העבודה, הם אומרים את זה מפורש שהם רוצים לקלקל את החרדים, ולערבב אותם עם החילונים, וכך לחסל את החרדים בתוך כמה שנים.

*רב עובדיה פסק שמכללה חרדית זה מותר!
מי לנו גדול ממנו?! עכשיו זה פוליטיקה לאסור מכללות חרדיות! אין שום קשר להלכה!

לכתבה: http://www.kikar.co.il/266516.html

============
הערות מערכת 0202:
[1] הרב ציון שלום בוארון הוא חבר בית הדין הרבני הגדול לשעבר, מתגורר בירושלים ומשמש כנשיא בית הכנסת התקווה בפתח תקווה.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1847198278632205