Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

אברך מצא 5000$ שנפלו מגוי, חלק מהפוסקים קבעו שאסור לו להחזיר

אברך מצא 5000$ שנפלו מגוי, חלק מהפוסקים קבעו שאסור לו להחזיר

*האברך שאל האם ראוי להשיב את האבדה משום קידוש ה', [1] או שמכיוון שהוא זקוק לכסף מאד והוא בגדר נצרך, א”כ צרכיו וצרכי אנשי ביתו קודמים לקיום מצוות קידוש השם, גדולי הפוסקים נחלקו*

אברך מצא סכום כסף גדול של חמשת אלפים דולר, ונוכח מיד לדעת שיש בו סימנים מובהקים והוא יכול על פיהם למצוא את המאבד ולהשיב לו את הארנק אולם הוא מסתפק אם לעשות זאת, כי ע”פ הסימנים ברור לו שהמאבד אינו ישראל, והרי כידוע שאבדת עכו”ם מותרת, [2] ואדרבה אסור להחזירה אם לא במקום שיש קידוש ה’ בהשבתה, ואם החזירה לקדש את השם כדי שיפארו את ישראל וידעו שהם בעלי אמונה, הרי זה משובח.

השאלה נשלחה לגדולי הפוסקים, ובראשם מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי,[3] שר התורה פסק כי שמקידוש השם לא מפסידים ואם ישיב את האבידה כדי לקדש שם שמים מובטח לו שלא יפסיד כלום.

לעומת זאת הגר”מ שטרן פסק שאינו רואה שום מקום להשיב האבדה רק באדם שליבו שלם וישמח להשתמש במציאה לקדש שם שמים יותר ממה שישמח במה שיהיה בידו כסף לשלם חובותיו, ורוב בני אדם אינם במדרגה זו, והמשיב יצא שכרו בהפסדו.

גם גאב”ד חניכי הישיבות הגר”מ גרוס והגאון רבי שמאי גרוס פסקו כפי שמופיע בעלון וישמע משה, שאם האברך נצרך לא ישיב האבדה בשום אופן, וחייו קודמים, ובפרט במקרה הזה שיש לו חובות שהוא מחויב לפורעם וכעת זימנו לו מהשמים כסף, ובוודאי חיוב זה קודם לקיום מצוה שאינו מחויב בה מן הדין.

‼דרך המחדש

https://bit.ly/3CTPNga

=====

הערות מערכת 0202

[1] ביהדות ישנו חיוב של השבת אבידה. בהלכה נפסק שאבידת עובדי כוכבים (בפשטות הכוונה לכל מי שאינו יהודי, אם כי יש בזה מחלוקת) מותרת. אולם נפסק שבמקרה שישנו חילול ה', כגון שיודעים שיהודי מצא את זה, מחויבים להחזיר את האבידה.
במקרה שאין חילול ה אין צורך להשיב אולם במקרה שיש קידוש ה' בעצם ההשבה, ראוי להשיב את האבידה

[2] ראו סעיף 1 אודות דיני השבת אבידת גוי

[3] הרב שמריהו יוסף חיים קַניֶבסקִי (נולד בינואר 1928) הוא מנהיג רוחני בולט בציבור החרדי-ליטאי, פוסק הלכה ומחבר ספרים רבים במגוון מקצועות תורניים.
לאחר פטירת הרב אלישיב ב-2012 עמד הרב קניבסקי לצד הרב שטינמן בהנהגת רובו של הציבור החרדי-ליטאי, הקשור במפלגת דגל התורה וגיבה את הנהגת הרב שטינמן. מאז פטירת הרב שטינמן ב-2017 הוא מעורב יותר בהנהגת הציבור החרדי. רבים מגיעים לקבל את ברכתו ועצתו.
תוארו בעיתונות החרדית – 'שר התורה'.

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/235433175_4640444875974184_1210022634854539886_n.png?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=3EVkXiDxwPMAX88tfhv&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&oh=2afd86c872e75367c267718e32f8b55a&oe=61432D8A`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4640470115971660/