Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

פרשת האברך המיסיונר:[1] פסקי הלכה באשר להשלכות ההלכתיות.

פרשת האברך המיסיונר:[1] פסקי הלכה באשר להשלכות ההלכתיות.

*הפרשה של מיכאל הכהן שהונה את תושבי הגבעה הצרפתית והתברר מדובר כגוי ממשיכה לעורר גלים. הרב שרגא מירושלים בפסקי הלכה לגבי כל השאלות שהתעוררו בעקבות החשיפה*

האחת: לצערינו הרב נתברר שהוא מל תינוקות יהודיים מה דינם, האם מילתו כשירה או לכל הפחות צריכים הטפת דם ברית [2]?

השנית: הוא ג"כ סידר חופות לאנשי קהילתכם האם הזוגות נחשבים כנשואים או צריכים חופה וקידושין מחדש?

השלישית: האם התפילין שמכר לכם, וטען שהוא כתב אותם כשרות או פסולות, והאם טעונות גניזה או שריפה?

והרביעית: קברו את רעייתו בקברי קומות כאן בירושלים בביה"ק יהודי, ומתחת רעייתו הנכריה אשר קבורה בקומה העליונה נמצאת קבורה אשה יהודיה שומרת תו"מ, ושאלתכם האם לפנות את היהודיה מתחתיה למרות חרדת הדין שבדבר, משום לא ישכון צדיק אצל רשע היות וברור לכם שהגוי המסיונר לא יפנה את רעייתו בשום פנים ואופן?

בפסק הלכה ארוך ומנומק עם עשרות מקורות משולחן ערוך [3] נכתב כי היות והוא התברר כגוי מעל לכל ספק וכעת נודע שהנ"ל הסיר מעצמו סממני היהדות כגון הפאות וכד' לכן העלנו בס"ד כי ראוי הוא שהתינוקות שנימולו על ידו יעשו להם הטפת דם ברית ע"י מוהל מומחה.

לגבי החופות שערך, אם לא היה עד אלא היו עדים כשרים[4] העלנו בס"ד שא"צ קדושין חוזרין והרי הם נשואים כדת משה וישראל. ובאופן שהוא עצמו היה עד צריכים לקדושין מחדש מדין עדות שבטלה מקצתה וכו'[5] ובברכה וראוי להחליף הכתובה.

לגבי הסת"ם ששיווק ומכר להם היות וישנן עדויות שהוא כתבם ומסתמא גם מה שלא כתב הביא מחבר מרעים משחיתים כמוהו לכן דינם שישרפו. וראוי לתובעו להשיב הממון. ובוודאי ראוי ונכון לפנות המנוחה היהודיה השוכנת מתחת הגויה ויפה שעה אחת קודם.

לגבי קבורת רעייתו לגבי להוציא גופת אישה יהודיה שקבורה לידה כותב הרב כי העובדה שהיא בקומה אחת והשניה בקומה אחרת, ויש ביניהם ד' אמות אף שהד' אמות הם בגובה ולא ברוחב אפשר דקיל טפי [6] ואי"צ לפנותה שהרי יש הפסק ביניהם הן משום שהיא קומה אחרת, והן משום שיש ד' אמות ביניהם, ובזה ודאי מועיל.

מצד שני הוא מביא את דעת הגר"ש קלוגר שקבורת ישראל וגוי צריך מחיצה ביניהם[8] ויתכן שהקרקע בעצמה שקבורה אינה נחשבת מחיצה, אולי כדאי להוסיף עוד מחיצת גבס מתחת הקומה שהיא קבורה והכל על מקומו יבוא בשלום.

‼דרך חדשות בחדרי חרדים

https://bit.ly/34DhnhI

‼צילום מסך מתוך סרטון

=====

הערות מערכת 0202

[1] לקריאה על הפרשה: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4299637340054941&id=1262665537085485

[2] פעולה הנעשית במקרים בהם אין אפשרות לבצע את תהליך המילה כהלכה, כגון בתינוק שנולד כשהוא נימול, או בגוי נימול שרוצה להתגייר.

[3] ספר ההלכה שנכתב על ידי רבי יוסף קארו ומשמש כסמכות ההלכתית העליונה ברוב העולם היהודי

[4] חלק מדיני הנישואין הם שיהיו שני עדים למעשה הנישואין בחופה. העדים צריכים להיות יהודים יראי שמיים.

[5] מהגמרא. שם נאמר שכאשר ישנה עדות שחלק מהעדות נפסלה כגון שני עדים שחותמים על שטר מכירה של אדם שמכר שני בתים לשני אנשים שונים ומתברר שאחד העדים קרוב לאחד מהאנשים שמכרו לו את הבית, העדות נפסלת גם לאדם שהעד לא קרוב אליו.

[6] מארמית, קל יותר

@img td:`https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/193987354_4411612248857449_2450635101431518567_n.png?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=nQ-wU7QUbU4AX8NmRwz&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&tp=30&oh=b5bc1f5cc7a346bd891b46940a43344f&oe=60DCBF3A`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4411660838852590/