Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

רשת החינוך של ש"ס תחזיר למעלה מ-22 מיליון ש"ח לעובדיה.
למעלה משנה וחצי לאחר שהוגשה תביעה ייצוגית נגד 'מעין החינוך התורני', הגיעו הצדדים לפשרה לפיה הרשת תחזיר לעובדיה את דמי המנוי שגבתה עבור מנוי לעיתון "יום ליום" • מדובר בסכום העולה על 22 מיליון ש"ח שיוחזר לעובדים שידרשו את כספם.

רשת החינוך "מעין החינוך התורני" של ש"ס תשיב לעובדי הרשת את דמי המנוי לעיתון "יום ליום" שגבתה מהם במהלך שבע השנים האחרונות. כך הוחלט הבוקר בדיון בבית הדין לעבודה בתל אביב במסגרת הסכם פשרה בין התובע אבישי גרינצייג שהגיש תובענה ייצוגית בשם אלפי העובדים בעבר ובהווה לבין הרשת של ש"ס.

במסגרת ההסכם, התחייבה הרשת להשיב את דמי המנוי לכל עובד שיבקש את כספו חזרה בתוך 90 יום. במשך שנים רבות הרשת חייבה את העובדים להיות מנויים לעיתון המפלגתי וניכתה את דמי המנוי על סך 40 ש"ח ויותר מדי חודש בחודשו ממשכורתם בניגוד לחוק. בעקבות הגשת התביעה הייצוגית, הצהירה הרשת כי נוהל זה ייפסק.

בנוסף להחזר זה, התובע הייצוגי יקבל גמול עבודתו בסך שבעים אלף ש"ח, בנוסף יקבלו באי כוחו עו"ד קובי רפאלי ועו"ד שירלי רייף ממשרד עו"ד גלוזמן ושות' בסך 150,000 ש"ח שכר טרחה. ההודעה על הזכות לקבל פיצוי תפורסם בעיתון המפלגתי החדש של ש"ס "הדרך".

ברשת עובדים למעלה מ-6,000 עובדים, שכל אחד מהם שילם במשך 7 שנים מידי חודש סכום של 40 ש"ח דמי מנוי, כך שבמהלך השנים כל אחד מהם חוייב לשלם 3,360 ש"ח, כך שאם נכפיל את זה במספר העובדים זה מסתכם ב-20,160,000 ש"ח. בנוסף, עוד 220,000 ש"ח למגיש התביעה ועורכי הדין, כך שהסכום כולו מסתכם בלמעלה מ-22 מיליון שקלים.

"אני שמח שבסוף הדרך זכיתי לסייע להיות הפה של אלפי עובדים שכספם נגזל מהם שלא כדין" אמר התובע אבישי גרינצייג. מבחינתו, ההישג הוא כפול: "הניכוי הלא חוקי יבוטל ומעתה המנויים לעיתון החדש "הדרך" יהיה וולנטרי מול העיתון ללא תיווך הרשת. נוסף על כך, כל עובד שידרוש חזרה את כספו, יוכל לעשות זאת".

כל מי שעבד ברשת ואולץ לשלם על דמי מנוי, צריך לפנות תוך 90 יום למחלקת השכר של רשת רשת החינוך של ש"ס תוך ציון פרטיו האישיים ופרטי חשבון בנק, עם העתק לעו"ד גלוזמן ושות' בפקס 03-6090620.

לכתבה: https://goo.gl/ygcepu

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1837385392946827