Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

האדמו"ר מבעלזא [1] במכתב חיזוק: "להרבות באהבת חינם – ולנהוג כבוד זה בזה"

האדמו"ר מבעלזא [1] במכתב חיזוק: "להרבות באהבת חינם – ולנהוג כבוד זה בזה"

*כ"ק האדמו"ר [2] מבעלזא שליט"א כתב מכתב חיזוק לחסידיו בעקבות אסון הר מירון. במכתבו כותב הרבי כי יש להתחזק בבין אדם לחברו ולהתרחק משנאה מחלוקת והלבנת פנים. במכתבו הרבי אף שיגר ניחומים למשפחות האבלות*

בבטאון 'המחנה החרדי' [3] מתפרסם הבוקר (חמישי) מכתב חיזוק שכתב כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א לחסידיו זאת כשבוע לאחר האסון הנוראי שהתרחש בהר מירון בל"ג בעומר בו ארבעים וחמישה איש קפחו את חייהם בצורה מחרידה.

בפתח מכתבו שהגיע לידי 'חדשות JDN' כותב האדמו"ר, "הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם, הוא ירפא את מחץ לבבנו הנשבר, ויחבוש פצענו, ויחזק את רוחנו, וישלח במהרה רפואה שלימה מן השמים לכל החולים שיתרפאו ויחלימו מחוליים בגוף ובנפש בניקל ובנחת".

עוד כותב האדמו"ר במכתב הניחומים הנדיר, "ובעל הנחמות ינחם את האבלים בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ויוסיף תת להם כוחות הגוף והנפש להתחזק על יגונם ואסונם בניקל, ולא יוסיפו לדאבה עוד, עדי נזכה בקרוב לנחמת ציון וירושלים בב"א ויתקיים בנו מקרא שכתוב 'נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם'".

עוד כותב האדמו"ר מבעלזא "כתב הרמב"ם בהלכות תענית (פ"א): ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו, וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים' וכו'".

"הנביא הושע אומר (ו, א): "לכו ונשובה אל ה' כי הוא טרף וירפאנו איך ויחבשנו', וכמבואר בספה"ק,[4] שכל מטרת הצער והצרה, היא אך ורק כדי לעורר אותנו לתיקון המעשים ולתשובה, ולכן, כאשר גזרה רצונו ית"ש להביא עלינו צרה גדולה זו דייקא במקום ציון קדשו של התנא האלקי רשב"י וביום ל"ג בעומר שבו אנו נוהגים שמחה גדולה על שפסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, והיה זה להם בעוון שלא נהגו כבוד זה לזה (יבמות סב, ב)".

"על כן סימנא מילתא היא, כי עלינו להתחזק בענין זה דייקא, להרבות באהבת חינם ולנהוג כבוד זה לזה, ולהקפיד יותר על ההנהגה שבין איש לרעהו שיהיה בכבוד הראוי ובמאור פנים ובעין טובה ובלב טוב, וח"ו שלא להרבות שנאה ומחלוקת והלבנת פנים, ולהתרחק מזה כמטחווי קשת".


דרך JDN

https://bit.ly/2QVZaJ2

‼צילום: Picasa 2.7

=====

הערות מערכת 0202

[1]חסידות בעלזא – היא אחת מחמש החסידויות הגדולות בעולם.
מרכז החסידות ובית המדרש המרכזי של החסידות ממוקמים בקריית בעלזא בירושלים.

[2] ראשי תיבות של: כבוד קדושת אדונינו מורינו ורבינו

[3] שבועון היוצא לאור על ידי חסידות בעלז.

[4] ראשי תיבות של: ספר הקודש

@img td:`https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/182383785_4325697660782242_6049839041740408357_n.png?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=LaW4PFdfwL4AX8BB4tZ&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&oh=1b4f5929c207fe6faf5dbace27480f36&oe=60BAFBEF`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4325716630780345/