Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הציבור החרדי ממשיך להתאבל על בניו.

הציבור החרדי ממשיך להתאבל על בניו.

אמש, פורסם מכתב חיזוק בישיבת פונוביז' [1] מאת אחד מראשי הישיבה, הרב שמואל מרקוביץ. במכתב קורא ראש הישיבה, בעקבות האסון, לבחורים להתייצב לפני ה', להחזיר את עטרת התורה, לעסוק בחיי עולם ולא בחיי שעה, להמשיך לשקוע בתורה ולשקוד על התורה בלא הפסק, התורה שנקראת עץ חיים למחזיקים בה.

הוא קרא לבחורים לא לאטום אוזנם מקריאתו של רבי שמעון בר יוחאי "אל תניחו חיי עולם בשביל חיי שעה"

=====

הערות מערכת 0202

[1] נחשבת לאחת משתי הישיבות החשובות והיוקרתיות בציבור הליטאי, יחד עם ישיבת חברון בירושלים. הישיבה נמצאת בעיר בני ברק אולם רבים מבוגריה גרים בירושלים וממשיכים לשייך את עצמם מבחינת זהותית כבוגרי הישיבה, שהשפיעה עמוקות על החיים שלהם, גם בגיל מבוגר

#אסוןמירון

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/181386568_4319487388069936_4753479761750846828_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=Eh0KMC5gg-cAX9GTVd9&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&tp=7&oh=ed9b3b58a17a5cb36f84f3ce626845ce&oe=60B7272D`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4319574378061237/