Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מועצת חכמי התורה לעולים למירון: "היזהרו מחילול שבת

מועצת חכמי התורה לעולים למירון: "היזהרו מחילול שבת

*מועצת חכמי התורה [1] יוצאת עם הראשל"צ [2] הגר"ש עמאר בקריאה לעולים למירון: "לצאת מהבוקר ממירון ולא להתמהמה מחשש חילול שבת"*

עקב חשש חילול שבת השנה בל"ג בעומר החל ביום שישי הקרוב, כאשר רבבות צפויים לפקוד את הציון הקדוש בישוב מירון, יוצאים גדולי ישראל בקריאה ואזהרה להקדים את היציאה ממירון כבר ביום שישי בבוקר, מחשש חילול שבת. בנוסף, הם קוראים לשובתים במירון או בישובים הסמוכים להיזהר לא לטלטל בלא עירוב ולא לצאת מרחקים גדולים מחשש יציאה מחוץ לתחום בשבת.

את המכתב כתב הראשון לציון הגרש"מ עמאר, רבה הראשי לירושלים, הפועל רבות למען כבודה של השבת ועל המכתב צירפו את חתימותיהם מרנן ורבנן גדולי ישראל וחברי מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגר"ש כהן, הגר"ש בעדני, הגרש"מ עמאר, הגר"מ צדקה, הגר"ר אלבז והגר"ד יוסף.

"קריאה קדושה מעומקא דליבא", נכתב, "אחינו בית ישראל העולים לחוג בקדושה את ההילולא של קדוש ה' מכובד אדוננו רבי שמעון בר יוחאי זיע״א בהר מירון בל"ג בעומר העי"א, אשריכם ישראל שלמרות הקשיים באים לשפוך שיחם ומר רוחם בציונו של צדיק יסוד עולם שבזכותו עומד עולם, ועל זכותו נשענים כל ישראל בכל העולם, ואורו הגדול והבהיר מאיר ובא זה כאלפים שנה והולך ומוסיף אור בעד אור, ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום.

"וידוע שהצדיק הקפיד שיהיו בשמחה ביום ההילולא שלו, ועד היום כל בית ישראל שמחים ביום הזה, לילה כיום יאיר באור יקרות, והיו למאורות, בכמה עטרות, וכבר כתב הרמב"ם ז"ל בהלכות יום טוב (פ"ו הלכה כ') שהשכרות והשחוק הרבה וקלות ראש אינה שמחה אלא הוללות וסכלות, אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל, וכו'. אשר על כן אני קורא לכם קריאה מעומק הלב ואומר: עבדו את ה' בשמחה, בשמחה של תורה וטהרה, בקול תודה המון חוגג ומתפלל ומתחנן לפני ה' ית"ש, בזכות הצדיק ושומע תפילות ישמע תפילותיכם עם תפלות כל עמו ישראל אמן".חדשות כיכר השבתיכר השבת

https://bit.ly/3vnL5CI

‼️צילום: M.t.lifshits

======

הערות מערכת 0202

[1] הגוף הרבני בעל הסמכות העליונה במפלגת ש"ס.

[2] ראשי תיבות: הראשון לציון. זהו תואר הנלווה למי שנבחר לכהן במשרת הרב הראשי הספרדי לישראל.

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/179043842_4305151109503564_3703222888077643802_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=110474&_nc_ohc=4Z79qIAt9iUAX_fqlB1&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&tp=7&oh=eba2fca50d9825f04572ca7421e1fe8a&oe=60B04DBB`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4305151282836880/