Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

לקראת ל"ג בעומר הבא עלינו לטובה.

לקראת ל"ג בעומר הבא עלינו לטובה.

מחר, יום חמישי בערב, יחל ל"ג בעומר. ביום זה נוהגים רבים מעם ישראל להדליק מדורות ברחבי הארץ, כמו כן רבים נוהגים לעלות אל קבר רבי שמעון בר יוחאי שבמירון.

מקורם של מנהגי ל"ג בעומר, כמו גם הקשר למירון, לרבי שמעון בר יוחאי וטעמם של מנהגי ההילולה לוטים בערפל, ואינם ידועים בוודאות. ישנם השערות שונות בקשר אליהם.

אולם, מנהג העלייה לקבר רבי שמעון הפך עם השנים למנהג המזוהה ביותר עם ל"ג בעומר. מאות אלפי בני אדם עולים למירון ובמקום מתקיימים עשרות מדורות של חצרות חסידיים שונים.

בחברה הליטאית לעומת זאת, המנהג פחות התקבל. אמנם גם ליטאים ובחורי ישיבות מישיבות ליטאיים נוהגים בחלקם לעלות לרבי שמעון, אולם המנהג לא מקובל מבחינה ממסדית ובישיבות ליטאיות רבות אף אוסרים על הבחורים לנסוע למירון ביום הזה.

השבוע, ראש ישיבת פונוביז', הרב גרשון אדלשטיין [1] התבטא על סיבת ההתנגדות הליטאית אל מנהג העלייה למירון. בהקלטה שהופצה נשמע ראש הישיבה אומר: אנחנו לא נוהגים לנסוע למירון, קיבלנו את ההשפעה מהבריסקער רב[2], מהחזון איש [3], מהפוניבז'ער רב[4], והם לא נסעו למירון. לכן אנחנו יושבים ולומדים, תלמוד תורה כנגד כולם[5]"

‼צילום: לא ידוע. השימוש ביצירה נעשה על פי סעיף
27(א) לחוק זכויות יוצרים. בעל זכות היוצרים ליצירה זו זכאי לבקש מ-0202
מבט מירושלים לחדול מהשימוש ביצירה בכתובת: [email protected]

=====

הערות מערכת 0202

[1]הרב ירחמיאל גרשון אדלשטיין הוא ראש ישיבת פוניבז' בבני ברק, מאז פטירת הרב אהרן יהודה לייב שטינמן בשלהי 2017 נחשב לצד הרב חיים קניבסקי כבכיר רבני דגל התורה, המייצגת את רוב הציבור החרדי-ליטאי

[2] הרב יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק. היה רבה של העיר בריסק וראש הישיבה בבריסק, ואחר כך בירושלים. מנהיג הציבור החרדי-ליטאי אחרי שנת 1954. נחשב מתנגד תקיף לתנועת הציונות.

[3]החזון איש: רבי אברהם ישעיהו קָרֶליץ (1878 – 1953). מפוסקי ההלכה הבולטים במאה ה-20. ממעצבי דרכה של היהדות החרדית בארץ ישראל.

[4] הרב יוסף שלמה כהנמן. ראש ישיבת פוניבז' בליטא לפני השואה. מייסד הישיבה בארץ לאחר השואה, ראשה הראשון וחבר מועצת גדולי התורה.

[5] מתוך משנה במסכת פאה שמונה מצוות שיש להם משמעות גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. במשנה ניתנות כמה מצוות אך המשנה אומרת שתלמוד תורה גדול משאר המצוות ונחשב כנגד כל שאר המצוות האחרות.

@img td:`https://scontent-fml2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/179478992_4301898769828798_3292806020101062111_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=NZk3PvH7HhAAX-uXUaJ&_nc_ht=scontent-fml2-1.xx&tp=7&oh=58ad763249ab0ad65dba7c17bfc9e8d7&oe=60AFB4A8`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4302002453151763/