Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הארכיון ההיסטורי: 73 שנה של מאבקים נגד המדינה • תיעוד

הארכיון ההיסטורי: 73 שנה של מאבקים נגד המדינה • תיעוד

*73 שנות מאבק בימי העצמאות בין הנטורי קרתא [1] למדינת הישראל, ארכיון ענק ומקיף על כל השנים, כולל תמונות, גזרי עיתונים ומודעות עוד משנת תש"ח*

מאז שנת תש"ח, אז היתה הכרזת העצמאות של מדינת ישראל, בכל שנה ושנה בתאריך ה' באייר, הזמן בו תוגגת מדינת ישראל את יום העצמאות, אנשי הנטורי קרתא יוצאים בתהלוכות, צומות ומאבקים באותו היום.

את עיקר תהלכות האבל של יום העצמאות, הוביל ראש הנטורי קרתא בשנים עברו ר' עמרם בלוי זצ"ל, לא פעם אותן תהלוכות כללו אלימות קשה בין שוטרים, חיילים, או סתם אזרחים חילונים לבין אנשי הנטורי קרתא שהשתתפו באותה תהלוכת אבל שיצאה ממאה שערים לעבר רחובות שבטי ישראל והנביאים, כשהמשתתפים מניפים שלטים בגנות מדינת ישראל ודגלים שחורים בידיהם.

73 שנה שבישיבת 'תורה ויראה' של הנטורי קרתא, נוהגים לתלות דגלים שחורים בגג הבניין ביום העצמאות כאות אבל, אך בשנת תשכ"ט, החליט מנהל הישיבה ר' עמרם משה קצינלבויגן זצ"ל להפסיק עם המנהג הזה, שהיה גורם למדינת ישראל לשלוח חיילי צה"ל לבניין הישיבה להוריד את הדגלים, מה שהיה גורם למהומה ואלימות גדולה במאה שערים, והחליט לסגור במנעול את גג הישיבה בליל יום העצמאות ובכך למנוע את תליית הדגל השחור.

ר' משה הירש זצ"ל (לימים ראש הנטורי קרתא) שמע זאת וזעם, ושלח את בנו הצעיר ר' ישראל מאיר הירש (כיום ראש הנטורי קרתא) שיטפל בנושא.

יממה קודם יום העצמאות, ר' ישראל מאיר, פנה למנהל ר' עמרם משה, וביקש את מפתח מנעול הגג לשעה קלה בטענה שצריך לעשות קידוש לבנה, הירש לקח את המפתח, ושיררטט במדוייק את מבנה המפתח מעל עץ דיקט, בכדי לשכפלו, וביום העצמאות השתמש במפתח המשוכפל, פרץ המנעול ותלה הדגל השחור.

בשנים הראשונות לתקומת מדינת ישראל, היו עדיין חרדים תושבי הישוב הישן, שלא ידעו על חילוניותה של מדינת ישראל, וחגגו את יום הקמתה גם בתוך מאה שערים, עד לפני 20 שנה עוד קראו הלל באחד מבתי הכנסת בתוך השוק של מאה שערים, מה שגרר מחאות של נטורי קרתא במקום ומודעות מחאה מטעם העדה החרדית.

בנוסף בכל יום העצמאות בעקבות איסור חוק העזר שאוסר פתיחת עסקים, בעלי המסחר במקום היו תולים שלט בחנות דלתם, כי החנות סגורה כאות אבל על הקמת מדינת ישראל הציונית.

ר' משה הירש שהיה בעל חנות בעצמו ביקש שלא לסגור את חנותו כלל ביום העצמאות, ולצורך כך, כמה ימים קודם יום העצמאות היה עוקר את דלתות חנותו בכדי שלא יאלץ לסגור.

‼️דרך @המחדש

https://bit.ly/3uYH3kl

‼️ צילום ארכיון המחדש

=====

הערות מערכת 0202

[1] קבוצה חרדית קטנה המוכרת בהתנגדותה החריפה למדינת ישראל ולציונות. חברי הקבוצה מאמינים שקיומה של מדינה יהודית טרם בוא המשיח איננו לגיטימי, והם רואים בהקמת המדינה ובקיומה "התגרות באומות" הגורמת לשפיכות דמים, במלחמות ובפיגועים

@img td:`https://scontent-msp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/174049896_4264182120267130_668999499575844779_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=wjnxOch2thYAX_BG5qO&_nc_ht=scontent-msp1-1.xx&tp=7&oh=6caf8879110f6a264e0a1988b9316068&oe=609CE33C`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4264182263600449/