Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

סיפורי הנופלים החרדים, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

סיפורי הנופלים החרדים, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

יצחק צבי לוינשטיין, 1950-1967, יהי זכרו ברוך.

יצחק צבי נולד ביפו בשנת 1950, שנתיים אחרי שעלו הוריו לארץ שבעי צרות ומראות-השואה. בהתאם למסורת היהודית דאגו ההורים שהוא ויתר ילדיהם יקבלו חינוך תורני מלא. מאחר שבמקום-מגוריהם דאז (יאזור) לא היה בית-ספר דתי הם שלחו את יצחק, כשהיה בן שבע, לבני-ברק אל דודו. לאחר תקופה ההורים עצמם גם עברו לגור בבני ברק.

יצחק למד ב"תלמוד תורה" של חוג חת"ם סופר המקומי ואחרי שסיים אותו המשיך את לימודיו ב"ישיבת" קרית-צאנז שבנתניה. שם ישב ולמד בהתמדה רבה עד סמוך לגיוסו לצה"ל. ביולי 1967 הוא התגייס לנח"ל ולחיל החינוך.

יצחק ידע להתגבר על כל מכשול ולהבליג על כל כאב. הוא היה בחור שקדן וירא-שמים שהקפיד על מצווה קלה כחמורה וידע לעבוד את עבודת-הבורא מתוך שמחה ורוממות-הנפש. אהבתו ומסירותו להוריו ולמשפחתו לא ידעה גבול. מצוות כיבוד אב ואם נחשבה בעיניו מעל לכל והיה מקפיד שלא לגרום להם צער או דאגה. מוכן ומזומן היה לעזור לזולת – ובייחוד לבני-משפחתו.

בליל הושענא רבה, כ"א בתשרי תשכ"ח (25.10.1967), כשעמד על משמרתו על-יד גשר דמייה, נקלע למארב של האויב ונפל. הוא הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בבני-ברק. אחרי נפלו נוסדה קופת גמילות-חסדים על-ידי התלמידים שב"ישיבת" צאנז שבה למד והקרן נקראת "זכרון יצחק" על שמו. בספר "במעלות גיבורים" בעריכת ישראל ארליך הוקדשו כמה עמודים לזכרו.

‼דרך מפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור" של משרד הביטחון

#יוםהזיכרוןלחללימערכותישראל #יזכור

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/p720x720/172914829_4258538307498178_2090827373775229462_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=77VjHsU3uOAAX_kZkM5&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&tp=6&oh=24b92cff4b55a96822a4d37b9bf9e93b&oe=609C2CF0`@

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/4258656780819664/