Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

השר דרעי נתבע לדין תורה: "חילול השם"

תושב ת"א, בשם אורי וייס, מבקש לתבוע ב'דין תורה' את שר הפנים אריה דרעי, וזאת במטרה "שלא לגרש מבקשי מקלט או לאיים עליהם בכליאה או בגירוש עד שיאמרו רוצה אני". כך מפרסם הבוקר לראשונה, אוריה אלקיים ב'כאן'.

התביעה הוגשה לבית הדין 'הליכות עולם', והדיון שאליו הוזמן השר דרעי יחד עם התובע, יתקיים ביום שני ד' באדר, בפני הדיינים הרב ברוך שרגא, הרב שמואל פנחסי והרב יצחק כהן.

בין הטיעונים בכתב התביעה נכתב כי "המדינה מכריזה על עצמה כעל מדינה יהודית. שר הפנים של המדינה מחזיק בתואר רב. כאשר נבלה כזו תיעשה בידי המדינה, ועוד בידי רב, הרי שמדובר בחילול שם שמיים גמור, וקל וחומר כאשר השר דרעי מטעים את הגירוש בנימוק כביכול הלכתי "עניי עירך קודמים".

התובע מנמק ומביא אסמכתאות באריכות מן הכתובים ומן הפוסקים, מהם עולה לדעתו כי אסור לגרש את המסתננים.

וייס מציין כי, חז"ל הזהירו אותנו שלא לנהוג באכזריות. כל דרדק למד כי משה זכה לגדולתו על שריחם על הגדי. גירוש הפליטים יוביל לטיפוחה של מידת האכזריות בישראל. וכה כתב הרמב"ם במו"נ [מורה נבוכים] "'לא תסגיר עבד אל אדוניו' – הרי עם היות זה רחמים, יש עוד במצוה זו תועלת גדולה, והיא להקנות לנו המדה הנעלה הזו, כלומר שניתן מחסה למי שביקש חסותנו, ונגן עליו, ולא נמסרהו בידי מי שערק מפניו. ולא די בכך שתתן מחסה למי שבקש חסותך, אלא שעוד מוטלת עליך חובה, והיא שתדאג לצרכיו ותיטיב לו".

"נמצאנו למדים", כותב התובע "כי לא רק שאנו מפרים את האיסור להסגיר עבד אל אדוניו בכך שאנו מגרשים הפליטים, אלא אף בכך שאיננו דואגים לצרכיהם. קל וחומר שאסור לנו לגרשם חס וחלילה למדינת רואנדה או לכלוא אותם".

בתום התביעה כתב התובע כי "איסור לגרש את מבקשי המקלט או לכלוא אותם או לאיים עליהם בכליאה. זאת ועוד, הריני לבקש מבית הדין הנכבד לאסור כבר כעת על שר הפנים להקדים גירוש או איום להכרעת בית הדין בעניין".

לכתבה המלאה: https://goo.gl/wYZDYA

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1832695306749169