Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

"חמירא סכנתא מאיסורא[1]": גדולי ישראל במכתב על הגל השני

לאור התפשטות המגיפה: מרן הגר”ח [הגאון רבי חיים] קנייבסקי ומרן ראש הישיבה הגרי”ג [הגאון רבי ירחמיאל גרשון] אדלשטיין כתבו מכתב חיזוק לבחורי הישיבות בארץ הקודש, “לרבנן ותלמידיהון [לרבנים ותלמידיהם] וכל יושבי הארץ”, הם פותחים את מכתבם.

“כאשר מן שמיא [מהשמים] הוחמר נגע הקורונה בעוונותינו הרבים, ובוודאי צריכים להתעורר מזה ולהתחזק, כל אחד במה שליבו יודע מרת נפשו, ובפרט לשמור על קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשיות”.

הגר”ח והגרי”ג מציינים במכתבם כי יש להקפיד על הנחיות משרד הבריאות: “גם יש לזכור כי בעת הזאת, המצוה המוטלת עלינו היא שמירת הבריאות, חמירא סכנתא מאיסורא, וחלילה להתרפות בזה”.

כן הוסיפו: “והזכות הגדולה היא מה שהיכלי הישיבות ומוסדות החינוך שוקדים על תלמודם כפי מה שאפשר, ובלי חשש סכנה אי”ה [אם ירצה השם], ובוודאי תורה מגנא ומצלא וראוי לשמור ולהתחזק בזה לזכות ולשמירת עם ישראל”.

לסיום כותבים במכתבם: “ומן הראוי כי לעת הזאת ישתדלו לומר פרקי תהילים אחר התפילות, להעתיר ולחלות לרבו”ע [ריבון עולם] שיסיר מעמנו את הרעה הזאת, ובזכות התורה והחיזוק נזכה לסייעתא דשמיא, לרפואה ובריאות לכל עם ישראל בכל אתר ואתר [בכל מקום ומקום]”.

◀️ 'דרך אקטואליק – Actualic
מקור: https://bit.ly/3eLafmV
◀️ בתמונה: הרב חיים קנייבסקי צילום: מוישימי
מקור: https://bit.ly/31xCcee

=====
הערות מערכת 0202
[1] (ארמית) לעבור על דבר סכנה, חמור יותר מלעבור על דבר איסור.

#קורונה #גל_שני #הרב_קנייבסקי #הרב_אדלשטיין

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/3429720160380001/