Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

צולם הבוקר בשטיבל[1] במאה שערים

חרד"קים חרד"קים[2] נקבצו עלי
אזי בימי הבלבולים

ופרצו חומות מגדלי
וקיררו כל החרדים

ומנותר מבינים
נעשה נס ליהודים

בני תורה שומרי מסורה
לבורא נשארו נאמנים

בני תורה שומרי מסורה
לבורא נשארו נאמנים[3]

קרדיט: יחזקאל רוזנבלום

===
הערות מערכת:
[1]שטיבלך – שטיבל, באידיש: בית קטן, משמש ככינוי לבית כנסת בו מתקיימים מנייני תפילה באוירה יותר משוחררת (ללא זמני תפילות קבועים וכד') ובתדירות גבוהה. שטיבלך הם צירוף של מספר בתי כנסת קטנים השוכנים יחד.
[2]חרד"ק – חרדי קל דעת, כינוי גנאי לחרדי מודרני.
[3] השיר בפראפרזה על בית מתוך השיר לחנוכה "מעוז צור", "יוונים יוונים נקבצו עלי" ומשווה בין החרד"קים ליוונים.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1793405360678164