Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

מעשה נפלא: נפגשו בבית הכנסת ושידכו את ילדיהם

*חברים שלמדו מהישיבה ונפגשו במקרה בירושלים לא האמינו כי ייסגרו שידוך ביניהם • 'בחדרי חרדים' עם סיפור של השגחה פרטית על שידוך בתקופת קורונה • וגם: מי קיבל את דמי השדכנות?*

כששידוך הוא משמים שום דבר לא יכול לעצור אותו: הסיפור הבא התרחש בשבוע שעבר בירושלים, ומראה עד כמה שידוך יכול להיסגר במהירות מבלי שאפילו חושבים על כך. הפרטים הגיעו בעדות מכלי ראשון ל'בחדרי חרדים'.

תחילתו של הסיפור אברך מחסידות באיאן, ר' ט. ג. שהגיע לבית הכנסת לעלוב ברחוב צפניה בירושלים, שם קבע מראש לפגוש מישהו מבני משפחתו.

בבית הכנסת הוא פגש באחד החסידים ר' ב. מ. ששאל אותו אם הוא ראה את מי שהוא מחפש לפגוש, החסיד השיבו בשלילה כי הוא לא ראה, על הדרך אמר ר' ב.מ. לר' ט. ג. "תגיד לי לאח שלך יש לו בת, מישהו אמר לי שזה מתאים לבן שלי אתה רוצה להציע את זה? אחיו ענה לו: במקרה גם לי יש בת מי אמר שהיא לא טובה בשביל הבן שלך?".

כאן הסיפור לא מסתיים אחרי שעתיים מאז שנפגשו בלעלוב, אבי הבחור חוזר לאבי הבחורה ואומר לו אתה רציני מה שדיברת איתי בנוגע לבת שלך, ענה לו: "בוודאי, למה לא", מאז תוך כמה שעות הזוג היו כבר אחרי פגישה בדיקת 'דור ישרים' [1] ושמחת ווארט [2] לשמחת כל בני המשפחות.

אבי הבת שבישר זאת למורו ורבו האדמו"ר מבאיאן, שאלו מי כאן השדכן ולמי צריך לשלם את דמי השדכנות?, הרבי מבאיאן השיבו: "שבכל שידוך לא יודעים מי השדכן האמיתי נותנים כסף לזה וכסף לזה, אבל השדכן האמיתי לא מקבל את הכסף וזה הקב"ה, הפעם צריך לתת את הכסף לצדקה וזה יהיה דמי השדכנות".

השידוך שנסגר הכה כאש בשדה קוצים ומתברר שהמחותנים עצמם למדו ביחד בישיבה בחצר חסידות באיאן וסגרו מעגל כעת ששידכו את ילדיהם.

◀️דרך חדשות בחדרי חרדים:
https://did.li/XWgTY

◀️תמונת אילוסטרציה.
מקור התמונה: https://did.li/e9Iw5

=====

הערות מערכת 0202:

[1] דור ישרים – אגודה למניעת מחלות גנטיות שמטרתו להפחית את שכיחותן של מחלות תורשתיות קשות בקרב האוכלוסייה היהודית. הארגון מבצע בדיקות סקר גנטיות ומיידע בני זוג השוקלים להשתדך האם ילדיהם עלולים לחלות במחלות גנטיות.
הארגון פועל בעיקר בקרב הציבור החרדי בעולם.

[2] ווארט (מכונה גם סעודת אירוסין, סעודת קישורי התנאים, או לחיים) – הינה מסיבה חגיגית בתחום המשפחה המצומצם המציינת את הסכמת הצדדים של החתן והכלה להשתדך ביניהם.

#שידוך #באיאן

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/3504007752951241/