Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך הפלס

המחזור הי"ח של "ירחי כלה" ביוזמת אגו"י [אגודת ישראל] [1] באמריקה התקיים השבוע בירושלים

המחזור הי׳׳ח של "ירחי כלה" שביוזמת אגו׳׳י באמריקה התקיים השבוﬠ בירושלים וננﬠל אתמול בתום ארבﬠה ימי לימוד בצוותא.

באווירה מדוממת ונרגשת התכנסו ביום שני במלון ׳׳רמדה׳׳ בירושלים מאות
מחברי ואוהדי תנוﬠת אגודת ישראל באמריקה לפתיחת המחזור ה-18 של "ישיבת ירחי כלה", במסגרתה נטלו "פסק זמן" מﬠסקי החולין שלהם, ﬠל מנת להקדיש ימים אלו ללימוד התורה.

כידוﬠ, מסורת ישיבת "ירחי כלה", שיסודה בבבל בתקופת האמוראים והגאונים [2], ונתחדשה בדור האחרון ﬠ"י מרן הרב מפרניבז׳ זצ"ל [זכר צדיק לברכה] [3], אומצה מזה שנים ﬠ"י ראשי ׳׳אגודת ישראל באמריקה". מאות המשתתפים ﬠולים לﬠיר הקודש, מתנﬠרים מﬠנייני החולין ומשקיﬠים ﬠצמם לגמרי באהלה של תורה למשך מספר ימים, כשהם משתתפים בשיﬠורי הלכה ומוסר מגדולי ראשי הישיבות והמשפיﬠים הרוחניים בארה׳׳ק [בארץ הקודש].

יוזמי ה"ירחי כלה" מציינים את מספרם הגדל והולך של המשתתפים מדי שנה, מלבד המשתתפים הוותיקים שכבר השתתפו בשנים קודמות במסגרת זו. קהל המשתתפים נמנה ﬠם הקהילות החדדיות בארה"ב, בקנדה ובמדינות אירופה, מגוון רחב של קהילות וציבורים, הרואים לﬠצמם חובה תורנית להגיﬠ מדי שנה לימים המוקדשים אך ורק ללימוד התורה, כשהם סופגים את אווירת הקודש של היכלי התורה והישיבות הקדושות ומתחזקים באמצﬠות שיﬠורי תורה ושיחות התﬠוררות.

"החיזוק הרוחני אינו רק למשתתפי ה"ירחי כלה" לכשﬠצמם, אלא גם לכל בני
משפחותיהם וסביבתם הקרובה, המתוודﬠים לכך שמאות המשתתפים הניחו
אחריהם ﬠסקים משגשגים ומשרות בכירות ומקדישים ימים אלו לתורה בלבד, מה שנותן כוח וﬠידוד רב לרבים להפיק את הלקח המתבקש, כי אין לנו שיור אלא התורה הזאת, ולהתﬠורר מכך ﬠל חובת קביﬠות ﬠתים לתורה במשך כל ימות השנה", אמרו.

כבכל שנה, גם השנה נמסרו שיﬠורים ﬠ"י גדולי תורה וראשי ישיבות שליט׳׳א,
רבנים ומורי הוראה שליט׳׳א וכן מגידי שיﬠורים ודרשנים, כשציבור המשתתפים זוכה לקבל מלוא חופניים מדובשה של תורה כחיזוק לכל ימות השנה.

=======
הערות מערכת 0202:
[1] אגודת ישראל – תנועה שהוקמה במזרח אירופה לפני כמאה שנה ומטרתה הייתה לאגד את הקהילות האורתודוכסיות ולקדם את מטרותיהן.
[2] ירחי כלה – מנהג שהיה בתקופת האמוראים והגאונים (לפני כ-1800 שנה) בו היו מתכנסים תלמידים רבים בחודשים אלול ואדר ועוסקים בסוגיות נבחרות מראש. מטרת הכינוס הייתה לאפשר גם לעובדי אדמה שבשאר הזמן לא היה להם זמן לעסוק בתורה, לנצל את החודשים האלו בהם אין עבודה בשדות לצורך לימוד תורה.
[3] הרב מפוניבז' – רבי יוסף שלמה כהנמן, יליד ליטא ומייסד ישיבת פוניבז' בארץ ישראל. נפטר לפני כ-40 שנה.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1825922370759796