Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

המקובל הרב יצחק מאיר מורגנשטרן [1] הורה לחסידיו: תהיו מנויים [2] על קרבן פסח

*המקובל רבי יצחק מאיר מורגנשטרן ביקש מחסידיו לרשום גם אותו כמנוי להקרבת הפסח, בהוסיפו כי אין כיום בעיה הלכתית בהקרבת הקרבן, שכן "טומאה הותרה בציבור" [3] כידוע*

המקובל רבי יצחק מאיר מורגנשטרן הורה לחסידיו לעשות מנוי על הקרבת קרבן פסח, ואף העביר להם כסף וביקש שירשמו גם אותו כמנוי להקרבת הפסח.

המשפיע המוזיקלי ר' מענדל ראטה המדווח על כך בשם אחיו, הנמנה בין המסתופפים בצילו של המקובל, מוסיף כי הרב מורגנשטרן הוסיף לתלמידיו כי מבחינה הלכתית, אין שום בעיה להקריב כיום קרבן פסח על הר הבית.

הרב מורגנשטרן הסביר לתלמידיו כי הרי טומאה הותרה בציבור כידוע, ואין צורך באפר פרה אדומה [4] כדי להקריב קרבן ציבור.

המקובל המשיך, כי למעשה, אין צורך "בניסים מחוץ לטבע" כדי שנוכל להקריב כבר השנה קרבן פסח, ודי בהשתדלות הנכונה כדי לקבל לכך רשות, ואז חובה עלינו להקריב את הפסח בהר הבית.

בשם הגר"א מווילנה ציטט הרב מוגרנשטרן כי ברגע שעם ישראל יקריב את קרבן הפסח במועדו בירושלים, ייפתח הפתח לגאולה השלמה.

https://bit.ly/2Unqtrm
צילום: אבי ס. / א בליק

=====

הערות מערכת 0202:

[1] הרב יצחק מאיר מורגנשטרן – מנהיג עדה ומקובל חסידי, רב בית המדרש 'תורת חכם' בירושלים. נולד בשנת 1966.
[2] לפני שחיטת קורבן הפסח ישנו צורך בחבורת אנשים מוגדרת ה"מנוייה" על הקורבן.
[3] טומאה הותרה בציבור – כלל בהלכה לפיו מותרת הקרבת קרבנות בטומאה כאשר כל הציבור או רובו טמאים, למרות האיסור להקריב קרבנות בטומאה.
[4] פרה אדומה – פרה שצבע שערה חום אדמדם ומשתמשים בה לטיהור אנשים שנטמאו.

#פסח #קרבן_פסח

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2467248966627130