Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

שישה כוהנים פדו [1] את הבנש"ק [הבנם של קדושים] מבעלזא [2]

שישה כוהנים פדו את נינו של הרבי מבעלזא בחמישה סלעים בהיכל "אגרוייסע שטוב" בקרית בעלזא בירושלים ואלפי החסידים קיבלו שום לשמירה.

https://bit.ly/2WaNxuG
צילום; שוקי לרר

=====

הערות מערכת 0202:

[1] פדיון הבן – מצווה מהתורה המחייבת כל אב מישראל לפדות את בנו הבכור מחזקת הכהן. החיוב לפדות חל מגיל 30 יום של תינוק זכר, על ידי תשלום חמישה סלעים – מטבעות כסף טהור, או חפץ השווה לסכום זה.
[2] בעלזא – אחת מחמשת החסידויות הגדולות בעולם, ומרכזה בירושלים.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2420227921329235