Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

כל הלכות 'תענית אסתר' וזמני יציאת הצום

*החל מעלות השחר היום – יום רביעי – ועד הערב זהו 'צום תענית אסתר'. ביום חמישי, יחול יום הפורים, ובערים המוקפות חומה, יחול הפורים ביום שישי • כל ההלכות וזמני יציאת הצום*

בשנה זו (תשע"ט), חל היום, יום רביעי, צום תענית אסתר. החל מעלות השחר ועד הערב ולמחרת, יום חמישי, יחול יום הפורים בכל העולם. בערים המוקפות חומה, כגון ירושלים עיר הקודש, יחול הפורים ביום שישי.

מעוברות ומניקות פטורות מלהתענות בתענית אסתר אפילו לדעת הרמ"א [1] שמקפיד על ארבעת הצומות [2] למעוברות ומניקות.

ומעוברת שאמרו שפטורה להתענות, הכוונה לאשה שכבר עברו עליה שלשה חודשים להריונה. ומכל מקום אם היא סובלת ממיחושים והקאות, יכולה להקל גם בטרם מלאת שלושה חודשים להריונה, ובפרט לאחר ארבעים יום ליצירת הולד.

ומינקת שאמרו, אפילו אינה מינקת בפועל, כל שהיא תוך כ"ד חודשים (שנתיים) ללידתה, אם מרגישה חולשה יתירה יכולה להקל ואינה צריכה להתענות. אבל אם היא מרגישה ככל אשה בריאה, יש להחמיר שתתענה גם היא. וכל אחד ישאל את מורה ההוראה המקובל עליו לצורך הלכה למעשה.

זמני יציאת הצום:

ירושלים: תחילת הצום – 4:31 צאת הצום – 18:17

https://bit.ly/2HKdGMX
=====

הערות מערכת 0202:

[1] רבי מאיר איסרלישׂ – (רמ"א) נחשב לפוסק אשכנזי מכריע בסוגיות הלכתיות.
[2] ארבעה הצומות – יום כיפור, תשעה באב, י"ז בתמוז, עשרה בטבת.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2421833854501975