Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חרדים 10 – הדף הרשמי

הגר”מ מאזוז לבחורים שאוספים לת”תים: ‘אל תתרפסו בפני עשירים!’

*ראש ישיבת 'כיסא רחמים' מבקש מבחורי הישיבות להיזהר משתיית יין מופרזת בחג הפורים, ולא להסכים לכל בקשה של הגבירים • "בן תורה, אל תתן לבוקי סריקי שירמסו אותך, או שימשכו אותך. אל תתרפסו בפני הגבירים. רק תכבדו אותם, אבל לא יותר מזה"*

בשיעור שמסר השבוע ראש ישיבת ‘כיסא רחמים’, הגר”מ מאזוז, הוא פנה בקריאה לבני הישיבות, האוספים כספים לת”תים, להיזהר משתיית יין מופרזת בחג הפורים, ולא להסכים לכל בקשה של הגבירים – ושלא להתרפס בפני הגבירים.

“צריך ליזהר לא לשתות יותר מדי, כי זה מסוכן. ואסור לנהוג אחרי שתיה, אבל גם אדם שלא נוהג אם הוא שותה יותר מדי זה מסוכן”, אמר ראש הישיבה.

“לפני שנתיים-שלוש שמעתי סיפור מהמנהל של ‘מעייני הישועה’ (לא האבא ע”ה אלא הבן שלמה או נתן), על בחורים שהלכו לאסוף כסף בפורים, זה נקרא ת”ת, ראשי תיבות ‘תומכי תורה’, וגם ראשי תיבות תן תן, תביא כמה שיותר… והגיעו לגביר אחד שאמר להם: ‘אני מוכן לתת לכם מאה דולר, בתנאי שתשתו את כל הכוס הזאת’. זה היה כוס של ארק או של יין, נורא ואיום.

“אחד מהבחורים שתה, תפסה אותו רוח עוועים רח”ל ואחרי כמה ימים נפטר, כי הוא נהרס ולא מצאו לו תרופה לזה. צריך לומר לגביר הזה: תשאיר את המאה דולר שלך בכיסך, ואל תשתגע, כי התורה אינה משועבדת למאה דולר”.

הגר”מ הוסיף וסיפר: “פעם אחת היינו לומדים בישיבה ובא בחור להקשות קושיא, ופתאום בא איש אחד ורצה להיכנס. אמרתי לו: תחכה שנגמור את הדברים. אמר: אני באתי עם אלף דולר. היה שם איתנו בחור חריף, יוסף בוכריס שמו, ואמר לו: הקושיא של הבחור שווה מליון דולר, מה זה האלף דולר שלך?! אמר: אני אלך מכאן, אמרתי לו: אתה יכול ללכת, יבואו אחרים ויתנו עשרים אלף דולר”.

ראש הישיבה הדגיש: “בן תורה, אל תתן לבוקי סריקי שירמסו אותך, או שימשכו אותך. אל תתרפסו בפני הגבירים. רק תכבדו אותם, אבל לא יותר מזה. כתוב בגמרא (עירובין פ”ו ע”א) שרבי היה מכבד עשירים, למה? אמרו בגלל שרבי היה עשיר, לכן לא יגידו שהוא מחניף להם כי הוא לא צריך את הכסף שלהם. לכן צריך להיזהר מאד שלא לשתות יותר מדי בפורים. וגם אם איזה גביר מבקש, תגיד לו עד כאן!”.

https://bit.ly/2CtGkyN
צילום; אהרן קרון.
=====

#הרב_מאזוז #פורים #תורמים

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2421987664486594