Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך רדיו קול חי

המנין המיוחד בביתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי בשושן פורים

*מה עושים מנין מתפללים מירושלים בתפילת שחרית בזמן הנץ בביתו של מרן שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א? בנצי ליזרוביץ' שוחח עם אחד ממתפללי המנין הסודי בביתו של גדול הדור וחזר נפעם*

ימי הפורים בבתיהם של גדולי ישראל מהווים עליה רוחנית למי שזוכה להיות ולהצטופף שם. בוודאי כל אחד מאיתנו רוצה לזכות בימים קדושים אלו לקבל קדושה וברכות מגדולי ישראל. את הסיפור הבא שמעתי בימים האחרונים: קבוצת מתפללים ירושלמים זוכים מדי שנה להגיע בפורים דמוקפים למעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, להתפלל אתו ולהתברך מפיו.

בביהכ"נ לדרמן, כבר שנים רבות מתבצעת קריאת המגילה בט"ו באדר, ולפי עדויות לפחות 350 איש מתקבצים שם לשמוע את קריאת המגילה . לפני 11 שנה בערך, הגיע מישהו והציע שהוא ירד מירושלים ויבוא לבני ברק לפני הנץ[1], ואז הוא יהיה מחויב כמוקף[2] לכל דבר, וכך יוכל לברך את הברכות ולקרוא בעצמו ולהוציא את כולם ידי חובה. וכך היה. אברך משכונת רמת שלמה הרב ברמן שהוא גם בעל קורא מברך את הברכות וקורא בעצמו. בשנים האחרונות העלו רעיון לפני הרב קנייבסקי שיבוא מנין מתפללים מירושלים לקריאת המגילה. וכך, כ-15 איש שישנים בירושלים ונמצאים שם בעלות השחר, יוצאים מס' דק' אחרי עלות השחר כדי להגיע בזמן למניין הנץ ומחויבים בקריאת המגילה ובברכות.

משפחת וינגרטן מירושלים מארגון החסד 'דרכי מרים' הם חלק מהמניין הקבוע . ב-3 שנים האחרונות המניין עבר לביתו של הגר"ח . וכך, מנין ירושלמים מתפלל בנץ עם הגר"ח. הבעל קורא שהוא ירושלמי מברך וקורא בעצמו את המגילה.

בזה לא מסתיים בואם של הירושלמים. בסיום התפילה הם עוברים לקבל ברכה מיוחדת ממרן הגר"ח שמברך אותם , "שנה הבאה עוד פעם". [כמובן באידיש]. הם שמחים לראות את החיוך על פניו של מרן הגר"ח קנייבסקי ועל השמחה ששימחו אותו. בזה לא תם, מרן הגר"ח מיד לאחר התפילה מקיים את שאר מצוות הפורים גם בט"ו. מספרים שרב בשם הרב ויספיש שהיה מגיע כל שנה לאחר התפילה, והגר"ח היה נותן לו כסף להעביר מתנות לאביונים לאשה אלמנה בשכונת סנהדריה. הרב ויספיש היה נוסע מיד עם קבלת הכסף בשליחות הגר"ח להעביר לה את הכסף. בצירוף משלוח מנות מהגר"ח.

אחד מבני משפחת וינגרטן ששמעתי ממנו את השתלשלות הסיפור, סיפר: "אתה יודע מה זה לזכות בפורים להיכנס לשר התורה, להתפלל במחיצתו ולקבל ברכה. אני חוזר הביתה עם משפחתי עם התעלות והרגשה רוחנית".
אז לפני שתשאלו או תרצו להגיע גם, נעדכן אתכם כי המנין הזה מורכב מאנשים קבועים [12 במספר] שמדי שנה יורדים מירושלים , בסיום קריאת המגילה אצל מרן הגר"ח הם יורדים לביהכ"נ לדרמן לחדר צדדי, שם הם קוראים בתורה.

https://bit.ly/2JshLYP

צילום: דוד זר

=====

הערות מערכת 0202

[1] נץ: עלות השחר.
[2]מוקף: מי שגר בעיר מוקפת חומה או שהייתה מוקפת חומה בעבר, ומחויב לחגוג פורים בט"ו באדר.

#שושן_פורים #הרב_חיים_קנייבסקי #מניין_סודי

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2423481184337242