Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

הגאון הרב משולם דוד סולובייצ'יק קיבל תרנגול חי כמשלוח מנות

*ראש ישיבת בריסק [1] הגרמ"ד [הגאון הרב משולם דוד] סולובייציק קיבל תרנגול חי ל'משלוח מנות' • לאחר דיון הלכתי נרחב מינה הגרמ"ד את הנותן לשליחו כדי לשחוט את התרנגול וכך יוכל לקבלו*

ביום פורים בירושלים (שישי) הביא אחד מבחורי ישיבת בריסק – תרנגול חי לראש ישיבת בריסק הגאון רבי משולם דוד סולובייצ'יק.

ראש הישיבה בן ה-97 קיבל את המשלוח הלא שגרתי מידיו של תלמידו, ופתח בדיון הלכתי מרתק האם יוצאים ידי חובת משלוח מנות בבשר חי.

מתברר כי יש מהפוסקים שסוברים שיש לשלוח מנות כשהן מבושלות ומזומנות לאכילה, ויש אומרים שיוצאים ידי חובה גם בבשר חי, אבל בעוף חי שלא נשחט כלל – נטה הגרמ"ד לומר כי אינו יוצא ידי חובה.

לאור הפסיקה כי התלמיד לא יצא במשלוח מנות בתרנגול חי, אמר לו הגרמ"ד כי הוא עושה אותו שליח ללכת עבורו לשוחט מומחה ולשחוט עבורו את התרנגול וכך יוכל לקבלו כמשלוח מנות.

דיון נוסף עלה האם לאחר השחיטה כאשר יביא כמה חלקים שונים מן העוף נחשב הדבר לשתי מנות או שמא למנה אחת[2].

https://bit.ly/2FvWHNa
בתמונה: הרב סולובייצ'יק בפורים

=====

הערות מערכת 0202:

[1] בריסק – זרם חרדי ליטאי, השם דגש על דקדוק בקיום המצוות ואינו משתתף בבחירות. ישנן כמה ישיבות בירושלים הנקראות 'ישיבת בריסק'. הישבות אינן לוקחות כסף מהמדינה ומתייחדות בשיטת לימוד שונה משאר הישיבות הלטאיות.
[2] לפי המצווה על כל אדם לשלוח בפורים לפחות שתי מנות לאדם אחד.

#בריסק #משלוח_מנות

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2428816200470407