Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אקטואליק – Actualic

האם מותר לנכדים חרדים להגיע לסבא החילוני?

*כך נשאל לאחרונה הגאון הרב יצחק זילברשטיין. הרב זילברשטיין מצא לכך סימוכין מספר בראשית והכריע את השאלה בתשובה חד משמעית*

האם כדאי שנכדים חרדיים יאכלו אצל הסבא שעדיין לא חזר בתשובה? השאלות מסוג זה, הן מסוג השאלות שלא הגיעו בעבר לידי הרבנים. אך זו שאלה שהופנתה לאחרונה לרב זילברשטיין שליט"א, רבה של רמת אלחנן, ומתפרסמת השבוע בעלון 'קול ברמה'.

"הגיע אלינו אברך בעל-תשובה וירא שמים מרבים, ושאל האם אפשר לשלוח את ילדיו אל אביו, כלומר אל הסבא, שהוא אינו שומר מצוות, ואמנם המאכלים שבביתו כשרים, אבל החשש הוא שהילדים ישמעו ממנו בשעת הסעודה דברים לא-טובים.

"הוא פירט ואמר שאינו רואה כל בעיה שילדיו יבואו לביתו של הסבא ויגידו לו 'שבת שלום', ואפילו ינשקו את ידיו כמנהג בני ספרד, וכל כיוצא בזה. הוא שאל האם בעקבות החשש הנ"ל יש למנעם מכך?"

וכך הכריע הרב זילברשטיין: "בתקופתנו, שבה התרבו בס"ד בעלי התשובה המחנכים את ילדיהם בדרך ישראל סבא, יש להקפיד אפוא שהסבא הביולוגי לא יזיק לילדים, כי כאשר הסבא לא חזר בתשובה, ונשאר עומד במֶרְיוֹ, והנכדים מגיעים לאכול עימו בצוותא, הם עלולים להיפגע בצורה בלתי-הפיכה.

"לפי זה אמרנו לאברך השואל, שלא יתיר לילדיו ללכת לסבא כדי לאכול עימו.

https://bit.ly/2Vj2L1g

=====

#חזרה_בתשובה

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2298630260155669