Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

*חמישה תלמידי ישיבה הגישו בקשה לתביעה ייצוגית נגד המפלגות החרדיות*

*תורתנו הקדושה מצווה לֹא תָלִין פְּעֻלַּת שָׂכִיר, תלמידי ישיבה שעבדו למען שלוש המפלגות החרדיות ביום הבחירות המקומיות תוך הבטחה מוקדמת לקבלת שכר על כך, לא קיבלו עדיין את שכרם, כשהשבוע ימלאו חודשיים מאז הבחירות ופנו לביה"ד לעבודה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית*

חמישה תלמידי ישיבות הגישו לבית הדין לעבודה בירושלים, בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המפלגות ש"ס, אגודת ישראל ודגל התורה, בגין אי תשלום שכר מאז הבחירות לרשויות המקומיות.

על פי מה כתב התביעה שהגיע לידי 'בחדרי חרדים', מדובר בתלמידי ישיבה שעבדו עבור מפלגות אלו על בסיס יומי, כאשר השכר שהובטח להם נע בסכומים 350-1,500 ש"ח. הבחירות לרשויות המקומיות התקיימו בתאריך 30/10/2018, וברשויות בהן לא הושגה תוצאה מכרעת, התקיים סיבוב שני בתאריך 13/11/18.

חמשת מגישי הבקשה, הינם תלמידי ישיבה ששימשו כחברי וועדת קלפי בבחירות, התובעים את שלוש המפלגות החרדיות. הבקשה לתביעה ייצוגית מתייחסת לבני ישיבה ששימשו אף הם כמזכירי קלפי, משקיפים ועובדים נוספים.

"נישט פון אונזערע" [1] כתב פרופ' אביעד הכהן במאמרו הסוקר את נגישות האוכלוסייה החרדית לבתי המשפט בישראל. בספרו כתב כי ישנה "בורות וחוסר ידיעה בקרב האוכלוסייה החרדית באשר לתורת הזכויות, כמו גם רתיעה אידאולוגית וחברתית מהיזקקות למערכת המשפט החילונית-אזרחית, מקשות מאוד על ניהול מאבק משפטי בקרב אוכלוסייה זו. חולשתה הכלכלית של החברה החרדית, לצד שמרנותה וההיררכיה הפנימית שקיימת בה, מקשות גם הן על ייצוג זכויותיהם של בני האוכלוסייה בדרך ראויה".

החמישה הגישו לבית הדין האזורי בירושלים, באמצעות משרד עורכי הדין ביטון, בר-אשר, בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד המפלגות, בעקבות כך ששכר העובדים שהועסקו על ידן ברחבי הארץ, בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו ביום 30/10/18, לא שולם עד היום בניגוד להוראות חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958.

חמשת העובדים שהגישו את הבקשה, מבקשים מבית הדין לעבודה לאשר את התביעה שלהם כייצוגית ולחייב את המפלגות לשלם לכל העובדים, שהועסקו על ידם ברחבי הארץ, את מלוא השכר המגיע להם על פי דין.

לכתבה; https://bit.ly/2Q03qRo
=====

הערות מערכת 0202:

[1]נישט פון אונזערע – לא משלנו. נאמר על מי שאינו חרדי או במקרים מסוימים אינו יהודי.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2284276691591026