Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

*הפסק שמסעיר את הכוללים: האברך נרדם מהעייפות? הרב פסק: 'צריך להוציאו מהכולל'*

*אברך ירא שמים שנאלץ להחסיר מהכולל וכשמגיע, לעתים, נרדם מעייפות בשל טרדותיו הרבות, פסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין כי יש להוציאו מהכולל אך לדאוג לו למלגה – לא על חשבון הכולל*

פסק הלכה של הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של רמת אלחנן וחבר 'המועצת', מעורר בימים אלו סערה בהיכלי הכוללים.

לפי הפסק החדש, שפורסם בגליון "וי עמודים', יש להוציא אברך מהכולל – למרות שיש לכאורה סיבה מוצדקת לאיחוריו וחיסוריו הרבים. בין היתר מאחר וראש הכולל מעיד ש"למרות היותו ירא השם ובעל מידות טובות כאשר הוא מגיע לכולל הוא נרדם מעייפות".

"אני משמש כראש כולל וברוך השם בכולל לומדים מנין וחצי של אברכי יראי שמים השוקדים על לימודם . כן ירבו. אחד האברכים עבר בבחרותו ילדות קשה מאוד, והדברים השפיעו עליו, וברוך השם זכה אותו אברך בגבורה עילאית להקים משפחה לתפארה, עם אשה שגם היא הגיעה מרקע דומה.

"כיום יש להם ארבעה ילדים קטנים. האברך דנן [המדובר] הוא ירא ה' בתכלית ובעל מידות מיוחדות, רק שמחמת טרדות המשפחה הוא מחסיר מסדרי הכולל, וגם בימים שהוא מגיע, הוא מגיע באיחור גדול של שעה שעתיים, וגם בזמן שהוא נמצא בכולל הוא נרדם הרבה מאוד.

"כששוחחתי עם האברך על הנושא הוא טוען שהוא סובל מתשישות נפשית מחמת עברו, וגם שהוא הולך לישון מוקדם מאד עדיין הוא עייף ולכן הוא מחסיר ומאחר, כי אין להם עזרה כלל מצד המשפחה וכל יציאה של אשתו מהבית מחייבת אותו להישאר עם ילדיו הקטנים. יש לציין שאני מכיר את האברך שכל דבריו אמת, והוא עושה באמת כל אשר ביכולתו לשמור על הסדרים ולהיות ערני, וכל מה שמניתי על החיסורים והאיחורים, הם מחמת אונסו.

"ולכן נפשי בשאלתי", כותב ראש הכולל, "כיצד לנהוג במקרה עדין כזה, כי מצד אחד, מדובר בכולל קטן, שכל איחור וחיסור משפיע על הכלל וגורם רפיון לכולל, ויש אברכים שממתינים להיכנס לכולל ואין אפשרות לקבלם מחוסר תקציב – אך מצד שני, מדובר באברך ירא שמים, שלא נראה לי שימצא כולל אחר ללמוד בו, האם רשאי אני להוציא אברך כזה מהכולל?".

התשובה של הגר"י זילברשטיין היא חד משמעית כי יש להוציאו אך מציע להעניק לאברך מלגה שלא על חשבון הכולל.

וכך כותב הגר"י בתשובתו: "אברך שמאחר או מחסיר גורם לרפיון בכל הכולל, ולכן צריך להוציאו מהכולל, אולם ראוי על הראש כולל לדאוג לו למלגה אבל לא על חשבון הכולל".

לכתבה; https://bit.ly/2EJSqXh
=====

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2284330958252266