Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

כתוב את הכותרת כאן

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

ליל נִיטְל: הלילה לא לומדים תורה

*הלילה לא לומדים תורה – מהו מקור המנהג, הראשי תיבות – ניטל או ניתל, המנהגים השונים בליל הניטל, משחק השחמט, משחקי קלפים, מנהג חיתוך הנייר טואלט לשבת*

הלילה, ליל ה-25 בלוח השנה הלועזי, הוא ליל הנִיטָל או ביידיש “ניטל נאַכט” או “בלינדע נאַכט” שתרגומו ביידיש: “לילה עיוור”, זה הוא כינויו של ליל “חג המולד”, הנוהגים לציינו מציינים זאת בין היתר על ידי מניעת לימוד תורה, מנהג הנשמר כיום בעיקר על ידי החסידים. באותו יום נולד “אותו האיש” שהיהודים לאורך הדורות נמנעים מלהזכיר את שמו במפורש, באותו יום הוא גם מת.

השם “ניטל” נובע מכך שמדובר ב”ליל נטילתו מן העולם של אותו האיש”. ניטל גם ראשי תיבות של “נישט יידן טאָרן לערנען” בעברית: “ליהודים אסור ללמוד תורה”. טעם נוסף לשם ניטל הוא ראשי תיבות של “נולד יש”ו ט’ לטבת” שישנם הסוברים שיום הולדתו של אותו האיש חל באותה שנה בט’ טבת.

הרב ישראל שרעבי הסביר בשיעורו בשבת האחרונה בבית הכנסת “רודפי שלום” כי ישו נולד ב-25 לחודש למניינם והחגיגות בתחילת השנה האזרחית זהו יום הברית שלו שהרי נולד כיהודי.

לפי הסבר אחר, קראו במקור לחג המולד “חג הניתול”, כלומר החג של ה”תלוי” – כינוי מקובל לישו בפי היהודים, משום שלפי המסופר בגמרא נתלה ישו בערב הפסח לאחר שנהרג במיתת בית דין “על שכישף והסית והדיח את ישראל”. המונח “תלוי” מופיע כבר בשם רש”י, אך לפי הסבר זה, משום פחד הגויים שונה עם הזמן צורת הכתיבה מ”חג הניתול” ל”חג הניטול” על מנת שהגויים לא יבינו זאת.

המנהגים שונים מקהילה לקהילה והם פשטו בעיקר בקהילות החסידיות במזרח אירופה והונגריה. המנהג העיקרי הוא להימנע מלימוד תורה הלילה, בליל חג המולד – מהשקיעה ועד חצות הלילה.

בחלק מן החסידויות קיימות פעילויות מאורגנות, כגון הרצאות בנושאי חולין שונים; באחרות כמו למשל בחב”ד משחקים שחמט או משחק קלפים.

בחסידויות אחרות נוהגים לטגן מאכלים הנודפים ריח חזק ומרתיע במיוחד, “רמז לסירחונם”. אחד מאדמו”רי גור נהג ביום זה לחתוך רצועות נייר טואלט לשבת עבור כל השנה, שהוא גם עיסוק סמלי – מתוך ראיית הנצרות כפסולת אשר הופרשה מגוף העם היהודי. בנוסף, ישנם קהילות חסידיות הנמנעות מלהינשא בלילה זה.

המנהג לאסור ללמוד תורה ב”נִיטְל” כולל “כתיבת חידושי תורה, לימוד ספרי מוסר ולימוד ספרי חסידות, אבל הרהור בדברי תורה, מותר” – כך מופיע בספר נטעי גבריאל פ”ד סע’ א-ג. ובהמשך דבריו הוסיף: “מי שמעתיק דברי תורה בלי לימוד, מותר. מותר לעיין או לדבר בסיפורי צדיקים. מותר לעיין בספרי חשבונות, ספרי מלחמה וטבע”.

ישנם דיונים הלכתיים שונים מה העיסוקים המותרים בנִיטְל כגון כתיבת ספרי תורה בליל נִיטְל ולכאורה נפסק כי בזמנים שנהגו שלא ללמוד אסור גם לכתוב סת”ם.

לכתבה; https://bit.ly/2rRh5kd
=====

#ניטל_נאכט

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2286627614689267