Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

לאחר סגה ממושכת: אגודת ישראל חתמה על הסכם עם ליאון

על פי ההסכם, יוסי דייטש יכהן בחצי ראשון של הקדנציה ובחצי שני תתקיים רוטציה.

חבר המועצה יוחנן ויצמן יחזיק תיק שימור ויעמוד בראשות ועדת שימור, בנוסף הוא ישמש כמ"מ בחברות בוועדה המחוזית.

מיכל הלברשטאם יחזיק בתיק תעסוקת חרדים ויעקב הלפרין ישמש בתפקיד בחצי השני של הקדנציה, בנוסף יקבל את הרווחה ברוטציה.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "זוהי קואליציית האחדות שתביא את ירושלים לאחדות מקיר לקיר".

לכתבה; https://bit.ly/2rTWLhV
=====

#בחירות_מקומיות #אגודת_ישראל

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2288254697859892