Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

הראשון לציון לליצמן: הסדר את נושא החמץ בבתי החולים
"משרד הבריאות נדרש לעשות שימוש בסמכותו ולהתקין תקנות, שיסדירו את איסור חשיפת חמץ בבתי החולים בימי חג הפסח", כך דורש הרב הראשי הגר"י יוסף מסגן שר הבריאות.

בעקבות עתירות משפטיות שהוגשו ובהן נדונה בבית המשפט אפשרות הכנסת חמץ לבתי חולים במהלך ימי חג הפסח וסמכויות הרבנות הראשית לאכוף זאת, כותב הגר"י יוסף לס. שר הבריאות: "אנו ברבנות הראשית לישראל עשינו ועושים כל אשר לאל ידינו על מנת למנוע אפשרות הכנסת חמץ לבתי החולים באמצעות החלטות מועצת הרבנות הראשית לאורך השנים וכן מתן הנחיות מתאימות וכדו', אך יתכן והמצב המשפטי הנוכחי עלול להגביל חלילה את הרבנות הראשית למתן הנחיות בנושא".

במכתבו מפרט הרב הראשי את המקורות ההלכתיים וכן את האיסורים שבדבר, ומוסיף "אין צורך להרחיב על החשיבות הרבה של אכיפת דיני החמץ, ברי, כי היתר להכנסת חמץ מכל סוג שהוא – עלול להפוך את בתי החולים הציבוריים במדינת ישראל במהלך ימי הפסח חסומים לכניסת יהודים שומרי מסורת. מצב בו תתאפשר הכנסת חמץ אל בתי החולים אינו אפשרי, שכן בברירה בין אפשרות הפרת חיוב מהתורה לבין ביקור בבית החולים במהלך ימי החג, עלול ציבור שומרי המסורת שהוא רוב הציבור בישראל, להימנע מלבקר בבתי החולים, הן מצד ההלכה, והן מצד הרגש היהודי שאינו יכול לראות במהלך ימי הפסח חמץ גלוי לעין כל, ובכך יש חשש למעשה לפגיעה קשה בבריאות ובשלום הציבור.

"כממונה על הבריאות במדינת ישראל ובהתקיים מצב בו עלול להיווצר קושי משפטי לאכיפה מצד הרבנות הראשית כאמור לעיל, מחובתך לפעול מתוקף סמכותך למנוע מצב זה", כותב הראש"ל ומוסיף: "אין המדובר בדיני כשרות גרידא, אלא במתן אפשרות בסיסית לרוב תושבי מדינת ישראל לצרוך שירותי בריאות במהלך ימי החג".

הגר"י יוסף מחדד במכתבו כי הסמכויות לתקן את התקנות הן בידי משרד הבריאות: "בסמכות משרד הבריאות להתקין תקנות ו/או הנחיות מנהליות, שיסדירו את איסור הכנסת חמץ והצגתו בבתי החולים המספקים שירות באזורים שמרבית תושביהם נמנים על הדת היהודית, במקרה שלפנינו, לצד החשיבות הציבורית, התרבותית, הדתית והחברתית המחייבת את מניעת החשיפה בבתי החולים לחמץ, קיימת חשיבות בריאותית ורפואית מן המעלה הראשונה, לאיסור חשיפת חמץ במוסדות הרפואה, שכן קרוב ל-70% (!) מן האוכלוסייה היהודית בישראל, עשויה להימנע מהגעה לבתי החולים במהלך ימי הפסח, זאת על מנת להימנע מחשיפה לחמץ וכמפורט לעיל".

הרב מסיים את מכתבו כי "משרד הבריאות נדרש אפוא לעשות שימוש בסמכותו זו ולהתקין תקנות ו/או לפרסם הנחיות מנהליות, שיסדירו את איסור חשיפת חמץ בבתי החולים ובמוסדות הרפואה בישראל בימי חג הפסח".

מהתגובות:

* אסור לעשות את זה זה רק יגביר שנאה
* לא שמעתי אותו מורה לליצמן לטפל בהמתנה הארוכה ובצפיפות
* זה מה שמענין את הרב יש כל כך הרבה בעיות בארץ והרב הזה מיתעסק בשטויות ומקבל כסף מכספי ציבור בזמן שאנשים מתים ביגלל חוסר תרופות חוסר מקום בבתי חולים חוסר יחס יוקר המיחיה בעיות טירור פשוט רב חסר מעש חסר תועלת חסר שכל
* אין כמו הגאון ר יצחק יוסף שליטא. תמשיך לעשות בעולם הספרדי

לכתבה המלאה: https://www.kikar.co.il/302052.html

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2296581673693861