Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חרדים 10 – הדף הרשמי

*דרמה בחצר גור: הנהלת 'האיחוד' והנהלת ביהמ"ד [בית המדרש] הגדול – יאוחדו*

*איחוד מוסדות גור' והנהלת בית המדרש הגדול של גור, שני גופים שהתחרו על הכיס של הגבירים [1], יאוחדו להנהלה משותפת • ישיבת הנהלה ראשונה של שתי ההנהלות נקבעה ליום שני הקרוב*

דרמה בחצר גור: 'איחוד מוסדות גור', הגוף המרכזי של החסידות, יתאחד עם הנהלת בית המדרש הגדול בירושלים.

על פי דיווחים בגור, ביום חמישי בלילה אמר האדמו"ר מגור, בשיחה שקיים עם יונתן בורנשטיין, מנכ"ל בית המדרש הגדול, כי ברצונו לחבר את שתי ההנהלות לגוף אחד שיפעל יחד.

זאת לאחר שבשנים האחרונות נרשמה יריבות בין שני הגופים על רקע התחרות על כיסם של הגבירים בחסידות והמקורבים לה.

לחרדים 10 נודע, כי ישיבת הנהלה משותפת ראשונה של שתי ההנהלות נקבעה ליום שני הקרוב בלשכת סגן הבריאות במשרד הבריאות בירושלים.

הגוף חדש, שיאחד את שתי ההנהלות, ינהל מעתה את 'איחוד מוסדות גור' ואת פרויקט בניית בית המדרש הגדול.

לכתבה;https://bit.ly/2Llm5WV

=====
הערות מערכת 0202:

[1]גבירים – כינוי לתורמים עשירים.

#גור

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2273297489355613