Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך השבוע בירושלים

מעון האדמו"ר ודירת המשגיח נפרצו

גנבים חסרי כבוד: מעון קודשו של האדמו"ר מביאלא השוהה בחו"ל למנוחה, נפרץ ונבזז  גנבים ניצלו שמחה משפחתית, ופרצו לבית המשגיח ממיר

מעון קודשו של האדמו"ר מביאלא נפרץ השבוע ונגנבו ממנו חפצים יקרי ערך ובהם
החנוכייה, לה ערך סנטימנטלי רב. תלונה הוגשה למשטרה וחוקרי זיהוי פלילי הגיעו לזירה, לקחו טביעות אצבעות ואספו צילומי אבטחה.

על פי הערכה, הפריצה התבצעה בחצות ליל, אז הגיעו הגנבים לחדר האדמו"ר שבבית מדרשו ברחוב יעקובזון בירושלים, וביצעו את מלאכתם השפלה. יום קודם לכן יצא האדמו"ר למנוחה באיטליה, כך שהגנבים יכלו לפעול באין מפריע וגם דבר הגנבה התגלה רק יום לאחר מכן.

ובליל שבת, פרצו גנבים לביתו של משגיח [1] ישיבת מיר [2] הגה"צ [הגאון הצדיק] רבי אהרן חדש, בשכונת בית ישראל. הגנבים ניצלו את היעדרות בני הבית לטובת שמחה משפחתית מחוץ לעיר, ובזזו מכל הבא ליד.

בנוסף לשלל חפצים, תכשיטים ורכוש רב, הניחו הגנבים את ידם גם על צ'קים שהוחזקו למטרת גמ"ח אותו מפעיל המשגיח, ובימים אלה מנסים אנשי הבית לעשות סדר בדברים.

*הכתבה המלאה בתגובות*

=====

הערות מערכת 0202:

[1] משגיח – המנהל הרוחני בישיבה. תפקידו לדאוג לתלמידי הישיבה ולהתנהגותם. אחראי לחנך את התלמידים מבחינה רוחנית וגם להעניש תלמידים שחרגו מההתנהגות המקובלת בישיבה.
[2] ישיבת מיר – ישיבה חרדית-ליטאית ותיקה שממוקמת כיום בשכונת בית ישראל בירושלים. הישיבה היא הגדולה ביותר בארץ ואחת משתי הישיבות הגדולות בעולם ולומדים בה אלפי בחורים ואברכים.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1817884458230254