Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך משה לורבר Moshe Lorber

*חיילים בנצח יהודה מתלוננים: לקחו לנו את הנשק לפני ביקור נתניהו*

להלן תמונות נתניהו, אתמול בנצח יהודה (בלי נשק), שבוע שעבר עם חטיבת הקומנדו (עם נשק).‎‎‎
החיילים טוענים ההרגשה היא לא סומכים עלינו כי אנחנו לוחמים חרדים!

=====

הערות מערכת 0202:

בתמונה הראשונה חיילי מגדוד נצח יהודה ללא נשקים, בתמונה השנייה חיילים מחטיבת גולני עם נשקים.

#נצח_יהודה #ביבי_נתניהו #לוחמים_חרדים

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2280432555308773