Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

כתוב את הכותרת כאן

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אקטואליק – Actualic

*מסקנות ועדת מירון: “לפי החוק, בירושלים יש לאכוף את חוק השבת במלואו – ועל כלל העסקים”*

*ועדת הסטטוס קוו בירושלים בראשות עו”ד מירון, קבעה כי בניגוד לדעת עו”ד מרחב, אין למסעדות ובתי קפה כל היתר בחוק להוציא שולחנות וכיסאות למרחב הציבורי ועל העירייה לאכוף את החוק בעניין*

פורסמו מסקנות וועדת הסטטוס קוו בירושלים בראשות עו”ד יצחק מירון ובהן נאמר כי על עיריית ירושלים לאכוף את חוק העזר בעניין פתיחת עסקים בשבת. הדו”ח הוגש לראשי הסיעות החרדיות והדתיות בכנסת, לראש עיריית ירושלים לשעבר ניר ברקת ולנציגים החברים במועצת העיר מכלל הסיעות.

הוועדה מונתה כדי לבחון את מצב שמירת השבת בירושלים ובראשה עמד המשפטן הבכיר עו”ד יצחק מירון, שעשה עבודת שטח עם מנכ”ל עיריית ירושלים, עו”ד אמנון מרחב.

הבדיקה הובילה למסקנות בלתי נמנעות על הצורך של עיריית ירושלים לאכוף את חוקי העזר העירוניים ולהביא להפסקתם של חילולי שבת וזאת ללא כל שהיות. בכך נדחתה עמדת העירייה למדיניות אכיפה שונה.

יודגש, כי בעקבות ויכוח ארוך לגבי העסקים מחללי השבת בין חבר מועצת העיר מטעם אגודת ישראל יוחנן וייצמן לעירייה שיגר עו”ד יצחק מירון שליח עצמאי לבצע בעיצומו של יום השבת בדיקה מדגמית לחלק מהעסקים עליהם ניטש הוויכוח.

הבדיקה העצמאית של עו”ד מירון בשטח העלתה נתונים חד משמעיים: 8 מתוך 9 עסקים שנבדקו נמצאו פתוחים בשבת כדברי הרב וייצמן ושלא כטענת העירייה. לדבר היה משמעות גדולה על מסקנות הדו”ח.

בעקבות המאבק שערכה הנציגות החרדית בעיריית ירושלים והקמת צוות הבדיקה של עו”ד מירון, צמצמה העירייה בצורה מהותית את חילולי השבת במנהלים הקהילתיים.

כזכור, הנציגים החרדים בעיריית ירושלים גם הפעילו בשעתם את הכוח הציבורי, והתנו את תמיכתם בתקציב העירוני, בכך שלא יהיו פעילויות לחילול שבת במימון עירוני.

הדו”ח חושף מחלוקת קשה בין מירון למרחב, כשעמדת שומרי המצוות התקבלה למעשה במלואה על ידי עו”ד מירון, שעל העירייה לקיים את החוק ככתבו וכלשונו ללא תירוצים ולבסס מדיניות אכיפה התואמת את החוק, תוך שמוזכר תקדים בג”ץ שחייב את עיריית תל אביב לאכוף את חוק העזר – או לשנותו.

עו”ד מירון קובע, בניגוד לעמדת ראש העיר לשעבר ניר ברקת והסיעות הלא דתיות, שלוש קביעות עיקריות בקשר לאכיפת חוק העזר:

בניגוד לעמדת עו”ד מרחב, קובע עו”ד מירון שהעירייה חייבת לקיים את החוק ככתבו וכלשונו ולאכוף את כל המסחר בעיר. כיון שלאור הזמן שחלף, מן הדין לאכוף את החוק במלואו, ללא כל דחיה ועל כלל העסקים.
היתה מחלוקת משפטית קשה על מקומות שמגישים משקאות בליווי השמעת נגינה, אם הם בכלל האיסור בחוק, כפי שטענו שומרי המסורת. במסקנות הדו”ח, גם מירון וגם מרחב מסכימים שהם בכלל העוברים על החוק.
עו”ד מירון קובע בניגוד לדעת עו”ד מרחב, שאין למסעדות ובתי קפה כל היתר בחוק להוציא שולחנות וכיסאות למרחב הציבורי ועל העירייה לאכוף את החוק בעניין.
נקודה משפטית מעניינת שעו”ד מירון הביא לביטוי בדו”ח, ביחס לפעילות העירונית בשבת, היא “הדרת שומרי השבת מהפעילות העירונית”. בכך – טען עו”ד מירון – מפלה העירייה לרעה את שומרי השבת.

הדו”ח הוא מסמך מקיף הכולל שלושים עמודים. הוא הוגש אתמול וכמובן יילמד ותהיינה עליו וסביבו תגובות רבות.

לכתבה; https://bit.ly/2LrYDaJ

=====

#ועדת_מירון #שבת #ירושלים

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2279701172048578