Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

*כרוז בשכונות החרדיות בירושלים*

[תורגם מאידיש ע"י חבר המערכת]

גיוועלד [1] !

כבר עברו עשרה ימים שבת ישראל [2] נמקה בכלא הצבאי
על כך שהיא לא רצתה להתגייס לצבא הטרף.

לא עת לחשות!

נתאסף כולנו היום בלילה בשעה שמונה, בכיכר השבת [3]
למחאה אדירה ולהוציא צעקה:

"שחררו בת ישראל"!

ולהשם הישועה.

=====

הערות מערכת 0202:

[1]גיוועלד – 'אלוהי', קריאה כשמתרחש משהו נורא. ניתן לומר על רעיון יפה 'געוולדיק' שהכוונה רעיון שלא מהעולם הזה – אלוהי.
[2]בת ישראל – רבקה, בחורה מנתניה, שמסרבת להתגייס בשל התקרבותה לדת.
[3]כיכר השבת – צומת המחברת בין רחובות: מאה שערים, גאולה, שטראוס ויחזקאל. בצומת עוברים בין היתר קווי 59, 34 ועוד.

#הפגנה #כיכר_השבת #געוולד

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2280063838678978