Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

על רקע חוק הגיוס
ועד הישיבות [1] בקריאה: מעולם לא היו ימים אלו יומא דפגרא

שעות לאחר החלטת בג"ץ להיענות לבקשת המדינה ולהקציב עוד חודש וחצי לחקיקת חוק הגיוס, ועד הישיבות, הגוף הרשמי הממונה על הסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות יוצא בקריאה לתלמידי הישיבות – גם אלו היוצאים לחופשת בין הזמנים, לא להתרשל בלימוד התורה.

זאת לצד תוספת וקריאה מיוחדת של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי [2] וראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין [3].

וכך כותבים: "הננו בקריאה למזורזין בדבר חיזוקה של תורה הנדרש בתמידות, ועל של עתה באנו לעודד על ימי החנוכה הבעל"ט [הבאים עלינו לטובה] הצריכים לזירוז, וח"ו [חס וחלילה] מלהתרשל בהם, אשר הזמן בהם גרמא להתגבר בעסק התורה ותחת זממן של זדים להשכיחם תורתם, התגבר כוחם של עוסקי התורה ונמסרו בידם".

"ומה טוב בישיבות הקדושות שתקנו וקבעו גדרים בזה ראשי הישיבות שליט"א [שיבדלו לחיים טובים אמן] כשבכך ממשיכם התלמידים ברציפות העליה מה שהשיגו, ומעולם לא היו ימים אלו יומא דפגרא".

לסיום כותבים הרבנים: "ובעת הזו בה זקוקים אנו לזכויות על מבצרי התורה הישיבות הקדושות ותלמידהון בוודאי זכות התורה תעמוד לעוסקיה. וכימים ההם נזכה בזמן הזה לישועה".

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שחתם על המכתב הוסיף בכתב ידו: "גם אני מצטרף לחזק הלומדים והוא מעין ההוא דירושלמי סוף ברכות: אם ראית את הבריות שנתייאשו ידיהן מן התורה עמוד והתחזק בה ואתה מקבל שכר כולם".

ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין כתב: "דבר פשוט הוא שאין היתר לבטל תורה בימי החנוכה. וזכות גדולה היא לכל אלו המתחזקים ביותר בימים אלו לעסוק הרבה בתורה".

לכתבה המלאה: https://www.kikar.co.il/298934.html

=============
הערות מערכת 0202:

[1] ועד הישיבות הוא גוף ארגוני המאגד את הישיבות במדינת ישראל. הוועד נוסד ב-1924 בפולין ובשנת 1941 הוקם מחדש בארץ ישראל.
[2] הרב שמריהו יוסף חיים קַניֶבסקִי (נולד בינואר 1928) הוא מנהיג רוחני בולט בציבור החרדי-ליטאי, פוסק הלכה ומחבר ספרים רבים במגוון מקצועות תורניים.
לאחר פטירת הרב אלישיב ב-2012 עמד הרב קניבסקי לצד הרב שטינמן בהנהגת רובו של הציבור החרדי-ליטאי, הקשור במפלגת דגל התורה וגיבה את הנהגת הרב שטינמן. מאז פטירת הרב שטינמן ב-2017 הוא מעורב יותר בהנהגת הציבור החרדי. רבים מגיעים לקבל את ברכתו ועצתו.
[3] הרב ירחמיאל גרשון אדלשטיין (נולד באפריל 1923) הוא ראש ישיבת פוניבז' בבני ברק, עומד בראש מועצת גדולי התורה של דגל התורה ומכהן בנשיאות ועד הישיבות. מאז פטירת הרב אהרן יהודה לייב שטינמן בשלהי 2017 נחשב לצד הרב חיים קנייבסקי כבכיר רבני דגל התורה, המייצגת את רוב הציבור החרדי-ליטאי.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2253441458007883