Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

המשגיח על קווי הנייעס[1]: "מבזים תלמידי חכמים באופן מגעיל"
משגיח ישיבת 'אורחות תורה', הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי, במתקפה נגד חלק מקווי הנייעס שלדבריו מבזים את גדולי ישראל: "איך לא מפחדים? המבזה ת"ח אין רפואה למכתו"

משגיח ישיבת 'אורחות תורה', הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי, יצא השבוע בשיחתו השבועית למתקפה חריפה נגד חלק מקווי הנייעס שלדבריו מבזים את גדולי ישראל.

"יש היום בטלפון קווים מסוימים שמבזים תלמידי חכמים באופן מגעיל ובראשם ענקי הרוח גדולי ישראל שכל בית ישראל נשען עליהם", פתח המשגיח את דבריו.

עוד הוסיף המשגיח: "ועל זה כבר הזהיר מרן ראש ישיבת פוניבז' שליט"א על זה כתוב שאני מינות דמשכא, זה מההשכלה, המשך של המשכילים מגרמניה".

"לא נדבר האיסור החמור שכתוב על זה בחז"ל: המבזה ת"ח אין רפואה למכתו, רק איך לא יראתם לדבר בעבדי במשה, הפחד! לדבר על גדולים?".

המשגיח הוסיף ואמר: ""את ה' אלוקיך תירא שמעון העמסוני פירש, את הקדוש ברוך הוא פה אין למי לדמות, עד שבא רבי עקיבא ודרש לרבות תלמידי חכמים, הם היחידים שצריכים לפחד ליד הקב"ה, בבת עינו של הקב"ה, איך לא מפחדים? ואיך לא יראתם לדבר בעבדי במשה, זה מפחיד לשמוע שיש בכלל כאלו אנשים, פחד, פחד, פחד מוות".

"יש היום בטלפון קווים מסוימים שמבזים תלמידי חכמים באופן מגעיל ובראשם ענקי הרוח גדולי ישראל שכל בית ישראל נשען עליהם", פתח המשגיח את דבריו.

לכתבה המלאה ; https://www.kikar.co.il/298566.html

=====

הערת מערכת 0202 ;

[1] קווי נייעס – קו מידע קולי טלפוני, המבוסס על מערכת מענה קולי, המשמש כערוץ חדשות במגזר החרדי.
קווי נייעס נועדו לציבור החרדי שאינו צורך טלוויזיה ואינטרנט ובדרך כלל גם לא רדיו, ומאפשרים למאזינים לקבל מידע עדכני שאינו כפוף לתקשורת החרדית הממוסדת (בעיקר עיתונות כתובה כמו "יתד נאמן" או "המודיע", שעליה ישנה שליטה וצנזורה מצד מנהיגי המגזר החרדי ועסקניו). קווים אלה מתעדכנים בתדירות גבוהה וכוללים מבזקי חדשות קצרים, שידורים חוזרים מכלי תקשורת אחרים, וראיונות אקטואליים עם אישי ציבור ופרשנים.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2247525705266125