Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

רץ בוואטסאפ

חקירת משטרה נפתחה בעקבות גניבת מאות תעודות זהות מזקנים בבית אבות "בית טובי העיר" בירושלים ע"י מטה חסידי גור. מטה חסידי גור פשט היום על המקום ואסף מכל השוהים את תעודות הזהות, בני משפחה של השוהים במקום שביררו עם הוריהם המבוגרים על ההצבעה עלו על התרמית ופנו למשטרה שפתחה בחקירה.

=====

י-ם: רחוב קצלנבוגן 44 בשכונת הר נוף עשרות חסידים תומכי יוסי דייטש מישיבת חיי משה תקפו באלימות קשה מספר פעילי דגל וגם זרקו אבנים על רכבים שעברו ברחוב. כעת שוטרים פשטו על הישיבה לבצע מעצרים

=====

מטה חסידי גור בירושלים בפעולה. בשעות האחרונות חסידי גור מסתובבים בשכונות חילוניות בירושלים ומשחיתים מכוניות וציוד פרטי על ידי הדבקת מודעות תמיכה במשה ליאון תוך גרימת נזק לרכוש.

=====

#בחירות_מקומיות #גור #משה_לאון

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2200715223280507