Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך דיבור אחר

יהודה פולישוק רוצה לדעת איך המועמדים הולכים להתמודד עם תפיסות העולם השונות של תושבי ירושלים.
בואו נראה מה היה להם להגיד? אז ראש העיר הבא #אני_רק_שאלה

Yehuda Polishuk עושה #דיבור02

פלוגתא מדינת ירושלים

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2198194636865899